EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 07/03/2019

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 07 DE MARÇ DE 2019.

ACTA NÚM. 05/19

1.- Aprovació remesa de factures 07 03 2019. S’aproven 21 factures per import de 531.305,55 €

2.- Aprobación del Convenio entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa) y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, para el establecimiento de puntos de atención al emprendedor (PAE) integrados en la Red CIRCE

3.- Sol·licitud a la Delegació del Govern a les Illes Balears d’autorització de servei de paisà d’agents de la Policia Local durant l’any 2019, per realitzar el control del compliment de les OM (venda ambulant, publicitat dinàmica, control de remors, etc), control d’activitats i sonometries (policia administrativa), control de l’absentisme escolar i conflictes juvenils (policies tutors) i control del transport il·legal de viatgers, així com altres delictes o faltes perseguibles d’ofici.

4.- Acceptació de la renúncia de l’entitat Valenciana del deporte y salud, SL, a continuar amb l’execució del contracte del servei públic de l’abalisament a les platges del terme municipal de Sant Josep, per als anys 2016-2019, sense que això comporti la renúncia dels drets que pogués correspondre-li en un procediment nou posterior.

5.- Resolución del contrato “Explotación de instalaciones de temporada en las playas del TM de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021” (Lote nº 66) por incurrir el contratista en causas de resolución contractual

6.- Contracte per nova adjudicació al segon licitador per al lot 63 , consistent en velomars a la platja de Migjorn, situada al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa

7.- Denegació petició de fraccionament del pagament del cànon anual de les concessions d’explotació d’instal·lacions de temporada a les platges per l’anualitat 2019, presentat per l’Associació de Concessionaris de Platges, sense perjudici que els concessionaris, de forma individual, puguin exercir el seu dret a sol·licitar l’ajornament o fraccionament del deute, de conformitat amb els procediments previstos a la Llei general tributària i en el Reglament general de recaptació.

8.- Aprovació de les bases “Mercat Platja d’en Bossa 2019”