EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 08/04/2022

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta de la sessió ordinària 06/22, de 25 de
març.

2.- Aprovació de factures. S’aproven 13 factures per import de 257.707,73 €.

3.- Reconeixement obligacions corresponents a despeses adquirides a l’exercici
anterior, art. 176.2.b TRLHL. S’aproven 23 factures per import de 28.377,56 €.

4.- Aprovació addenda modificació Conveni col·laboració entre l’EBAP i els
ajuntaments d’Eivissa, Sta. Eulària, Sant Josep, Sant Antoni, Sant Joan i el Consell de
Formentera, per edició descentralitzada curs de capacitació per accedir al cos de
Policia Local.

5.- Autorització temporal a la Sra. Maria Marí Tur, per a l’ús com aparcament privat de
vehicles a l’aire lliure a Cala Vedella. T.M. de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Autorització temporal al Sr. Moisés Machado Tamayo, en representació de l’entitat
Cana Sofía, SL., per a l’ús com aparcament privat de vehicles a l’aire lliure a Cala
Vedella, TM de Sant Josep de sa Talaia.

7.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina. C. Vista Alegre, Urbanització Vista Alegre, parròquia d’Es Cubells, TM de Sant
Josep de sa Talaia.

8.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina. Parcel·la de la Urbanització Vista Alegre, parròquia d’Es Cubells, TM de Sant
Josep de sa Talaia.

9.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina,
i execució d’obres de dotació d’infraestructures a la parcel·la per assolir la condició de
solar. C. Verderol, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa
Talaia.

10.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions en el transcurs de les obres en
relació a la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar amb
piscina. Urbanització Vista Alegre, parròquia d’Es Cubells, TM de Sant Josep de sa
Talaia.

11.- Concessió de llicència urbanística. Construcció de piscina i pèrgola en habitatge
unifamiliar aïllat existent. C. Vedranell, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de
Sant Josep de sa Talaia.

12.- Concessió de llicència urbanística. Legalització de piscina i cambra tècnica
executats a habitatge existent. C. Guardiola, Can Nebot, parròquia de Sant Jordi de
ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

13.- Aquest punt queda sobre la taula.

14.- Denegació de llicència urbanística. Construcció de piscina, terrassa i cambra de
màquines, annexes a habitatge unifamiliar aïllat. Finca Can Pep Miquel, parròquia d’Es
Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

15.- Desestimació de Recurs de Reposició contra acord de la Junta de Govern Local
de 26 de novembre de 2021.

16.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment
Ordinari 49/2022 seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de
Mallorca.