EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 09/06/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 09 DE JUNY DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 09/23, sessió ordinària de 19 de maig.

2.- Concessió de llicència urbanística. Execució d’obres de reforma en edificació existent de tres habitatges, consistent en redistribució i disminució de l’índex d’intensitat d’ús. Polígon 3, Casa del Cura, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

3.- Concessió de llicència urbanística. Legalització d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat (incloent a més piscina, dos pèrgoles i redistribució interior executada). Parcel·la Can Nebot, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

4.- Concessió de llicència urbanística. Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i terrasses, i mesures correctores en relació amb la piscina. Parcel·la finca sa Plana, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

5.- Concessió de llicència urbanística. Modificació en el transcurs de les obres en relació amb la llicència d`obra atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i obertura camí d’accés. Parcel·la finca Can Jaume, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Concessió de llicència urbanística. Modificació en el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’11 habitatges unifamiliars amb sengles piscines. Urbanització Montecarlos, Cala Tarida, TM de Sant Josep de sa Talaia.

7.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’annex a habitatge unifamiliar aïllat existent. C. de Biscaia, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

8.- Concessió de llicència urbanística. Legalització de determinades construccions i enderroc de caseta de fusta existent del centre d’ensenyament Collège Français d’Eivissa, com a requisit previ per a la resolució de sol·licitud de llicència d’ampliació d’edificacions. Parcel·la finca can Llambies, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

9.- Concessió de llicència urbanística. Reconstrucció de volumetria per restablir les condicions de la llicència d’obra i legalització d’obres de reforma i acabament de la reforma. Parcel·la 11, TM de Sant Josep de sa Talaia.

10.- Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 03 de juny de 2022.