EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 09/08/2018

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 09 D’AGOST DE 2018.

ACTA NÚM. 22/18

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, Acta núm. 21/18, de 30 de juliol.

2.- Aprovació de factures remesa 07/08/2018. S’aproven 39 factures per import de 372.080,65 €

3.-. Adjudicació a l’empresa Melchor Mascaró, SA, l’execució de les obres del “Projecte millores de la xarxa municipal d’abastament. Actuacions: Cala Vedella, Cala Carbó, Cala Tarida i Cala d’Hort, TM Sant Josep de sa Talaia”, per un import total de 660.763,46 €.

4.- Adjudicació a l’empresa Melchor Mascaró, SA, l’execució de les obres del “Projecte millores de la xarxa municipal d’abastament d’aigua a la parròquia de Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia”, per un import total de 397.805,49 €.

5.- Aprovació de bases que han de regir la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per cobrir amb caràcter laboral temporal la contractació d’educadors/es socials.
Publicar les bases d’aquest convocatòria al BOIB

6.- Concessió de les subvencions en matèria d’acció social per associacions i/o entitats sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia, corresponent a l’any 2017 a les associacions i/o entitats sense ànim de lucre que es relacionen a continuació:

junta-09:08:2018

7.- Modificació “Contracte abalisament a les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia”.
Consisteix en incloure l’abalisament de les platges de Es Bol Nou (137, 10 ml.
Es Torrent (281,10 ml) amb un total de 418,20 ml, pel preu total de 37.723,62 €.

8.- Rectificar l’error numèric que es recull a l’acta núm. 16 de la Mesa de contractació i a l’acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2018, d’adjudicació del lot núm. 41. Requeriment de documentació per a l’adjudicació dels lots 14 i 84.

9.- Cessió d’autoritzacions d’instal·lacions de temporada a les platges Port des Torrent i Platja d’es Xarco del Terme Municipal.
– Cedir al Sr. amb DNI 41429647-T, titular de l’establiment de restaurant Es Xarco, l’autorització per a les temporades 2018-2021 per instal·lar 30 taules i 120 cadires de la Platja d’es Xarco, per import anual de 10.600,00 €. i el 5% d’aquesta quantitat com a garantia definitiva i el cànon de la Demarcació de Costes
– Cedir a Cala Bassa Beach Club La Marina, SL, titular del quiosc existent a la platja, l’autorització per a les temporades 2018-20121 per instal·lar les 14 taules i 56 cadires a la Platja des Port des Torrent, per import anual de 4.000,00 € i el 5% d’aquesta quantitat com a garantia definitiva i el cànon de la Demarcació de Costes.

10.- Concessió llicència urbanística. Expedient núm. 269/2018
Modificacions durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència 140/2014, atorgada per a la Legalització d’annexos i ampliació d’habitatge (nº1), legalització d’habitatge (nº2) amb annex, enderroc, mesures correctores i reforma dels 2 habitatges (en base a la Disposició Transitòria 10a de la Llei 2/2014, de 25 de març).
Ca Na Joana o Can Pujolet, TM Sant Josep de sa Talaia

11.- Concessió llicència urbanística. Expedient núm. 1251/2015
Llicència per a l’enderroc d’habitatge unifamiliar aïllat construïda a l’empara de les llicències d’obres núm. 123/03 i 335/04, anul·lades per la Sentencia del TSJIB de 13.03.2013 (la superfície total a enderrocar és de 347,16m2 amb un volum de 855,14m3).
Cala Codolar, TM Sant Josep de sa Talaia.

12.- Concessió llicència urbanística. Expedient núm. 433/2017
Llicència per a la restauració de la Torre d’en Rovira (inclosa en el catàleg de patrimoni històric artístic del municipi de Sant Josep de sa Talaia, fitxa BIC 13).
Cala Compte, TM Sant Josep de sa Talaia.

13.- Concessió llicència urbanística. Expedient núm. 1156/2015
Llicència per a la reforma i rehabilitació parcial d’habitatge existent (en la part anterior a 1956).
Cala Bassa, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM Sant Josep de sa Talaia.

14.- Denegació llicència urbanística. Expedient núm. 235/2016
Legalització d’annex a habitatge unifamiliar aïllat.
Parcel·la 1030 del polígon 8, de la parròquia de Sant Jordi, TM de Sant Josep de sa Talaia.

15.- Denegació llicència urbanística. Expedient núm. 1252/2015
Reposició a l’estat anterior d’habitatge unifamiliar aïllat.
Cala Codolar, TM de Sant Josep de sa Talaia.

16.- Denegació llicència urbanística. Expedient núm. 319/2018
Enderroc d’annexos i legalització d’altres a habitatge unifamiliar aïllat.
Casa “Atlantis”, parròquia d’Es Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

17.-. Denegació llicència urbanística. Expedient núm. 322/2018
Legalització d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat i execució de piscina.
C. del Peix Espasa, núm.12, de la parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

18.- Resolució expedient sancionador 1705/2018.
Sancionar al Sr. amb, NIE.- Y1309779N i al Sr., amb NIE.- X2004734P, com a responsables d’una infracció administrativa prevista a la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, amb una multa de 1.624.896,80