EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 11/02/2022

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 11 DE FEBRER DE 2022.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta de la sessió ordinària feta el dia 28 de gener.

2.- Reconeixement obligacions corresponents a despeses adquirides a l’exercici anterior, art. 176.2.b TRLHL.

3.- Aprovació de factures. S’aproven 6 factures per import de 594.741,71 €.

4.- Aprovació del Pla d’actuació en transport públic de viatgers en vehicle turisme, anys 2022-2023.

5.- Renovació del conveni “Consum a ca teva”, entre l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i la Conselleria de Salut i Consum.

6.- Aprovació de les bases per a la concessió de parades de venda temporals al mercat de producte ecològic i d’artesania tradicional de Sant Josep de sa Talaia, situat en el nucli urbà del poble de Sant Josep, per a l’any 2022.

7.- Concessió de llicència urbanística. Construcció de piscina i cambra tècnica. C. Sant Jordi, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia.

8.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions en el transcurs de les obres en relació a la llicència d’obra atorgada per a la construcció de sis habitatges, tres locals i set piscines. C. Cala Vedella, ses Serretes de Cala Carbó, TM Sant Josep de sa Talaia.

9.- Concessió de llicència urbanística. Obres de modernització i reforma, obres de dotació d’infraestructures i serveis per assolir la condició de solar i legalització de piscina existent. C. Lugo, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM Sant Josep de sa Talaia.

10.- Denegació de llicència urbanística. Modificació en el transcurs de les obres en relació a la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina. Finca Can Sala Berri, TM de Sant Josep de sa Talaia.

11.- Denegació de llicència urbanística. Modificació en el transcurs de les obres en relació a la llicència d’obra atorgada per a la reforma i ampliació d’habitatge existent amb demolició d’annexos. Es Ters des Torrent, TM de Sant Josep de sa Talaia.