EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINARIA DEL DIA 12/07/2018

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 12 DE JULIOL DE 2018

ACTA NÚM. 20/2018

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Acta núm. 19/2018, de 29 de juny)

2.- Aprovació de factures remesa 09/07/2018. S’aproven 14 factures per import de 662.694,91 €

3.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment Ordinari 83/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma

4.- Aprovació conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2018.

5.- Informe desfavorable ,sol·licitat per la Demarcació de Costes Illes Balears relatiu a la sol·licitud d’autorització per ocupació de béns de domini públic maritimoterreste estatal amb instal·lacions de temporada feta per la Mercantil Jetski Watersport d’en Bossa, SL, a Platja d’en Bossa. (excursions guiades en moto nàutica).

6.- Informe desfavorable ,sol·licitat per la Demarcació de Costes Illes Balears relatiu a la sol·licitud d’autorització per ocupació de béns de domini públic maritimoterreste estatal amb instal·lacions de temporada feta per la Mercantil Jetski Watersport d’en Bossa, S.L. a Platja den Bossa (Flyboard)

7.- Informe desfavorable,sol·licitat per la Demarcació de Costes Illes Balears relatiu a la sol·licitud d’autorització per ocupació de béns de domini públic maritimoterreste estatal amb instal·lacions de temporada feta per la Mercantil Jetski Watersport d’en Bossa, SL, a Cala Jondal.

8.- Concessió llicència urbanística. Exp. d’urbanisme núm. 1170/2015. Legalització d’un habitatge unifamiliar aïllat amb annexos i piscina (d’acord amb la Disposició transitòria 10a de la LOUS). Finca Sa Feixa des Coix, es Jondal, TM Sant Josep de sa Talaia.

9.- Concessió llicència urbanística. Exp. d’urbanisme núm. 496/2015. Legalització d’un habitatge unifamiliar aïllat amb annex (d’acord amb la Disposició transitòria 10a de la LOUS). Finca Sa Païssa de Can Sergent, Cala Vedella, TM Sant Josep de sa Talaia.

10.- Desestimació del Recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 03.05.2018, en relació amb l’expedient DU-11/2017

11.-. Estimació parcial recurs de reposició interposat per mercantil PC7, SL, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 23.03.2018, pel que fa únicament a la petició de certificat de silenci amb desestimació de la resta d’al·legacions i expedició certificat d’acte presumpte en relació amb la sol·licitud de llicència per a l’enderroc d’habitatge unifamiliar aïllat situada a la parcel·la 94 de la urbanització Cala Molí, c. abaix 28, d’aquest terme municipal.

12.- Personació de l’Ajuntament en el Procediment Abreujat núm. 234/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca

13.- Personació de l’Ajuntament al Procediment Ordinari núm. 90/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 Palma de Mallorca

14.- Sol·licitud d’informe econòmic a IMAT en relació amb les autoritzacions temporals de les platges de ses Salines i es Cavallet, sobre el preu o valoració d’aquestes concessions..