EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 15/03/2024

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS, A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 15 DE MARÇ DE 2024.

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Acta 03/24, sessió ordinària de 16 de febrer i Acta 04/24, sessió extraordinària urgent de 23 de febrer.

2.- Modificació del Pla estacional de taxis temporada 2024.

3.- Aprovació inicial Modificació Estudi Detall AA 5.20.A, Port des Torrent, Sant Agustí des Vedrà, de les NS planejament municipal.

4.- Desestimació de recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 25.09.2020, de resolució de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística i sancionador.

5.- Personació de l’Ajuntament en el PO 19/2024, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca.