EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 16/04/2019

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 16 D’ABRIL DE 2019.

ACTA NÚM. 09/19

1.- Aprovació de factures. S’aproven 51 factures per import de 600.707,09 €

2.- Aprovació de bases per a la creació d’una borsa de treball de policies locals mitjançant concurs, grup de classificació C1

3.- Aprovació de les Bases reguladores de la convocatòria per a la realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor com a títol administratiu habilitant de l’exercici de l’activitat de conductor dels vehicles adscrits al servei de transport de viatgers en automòbils lleugers amb conductor (autoturismes o, si fos el cas, autotaxis) al municipi de Sant Josep de sa Talaia.

4.- Autorització modificació de la ubicació del lot 43 (IT3), i la seva col·locació vora el lot 44 (IT4), de la platja de Cala Vedella, interessat per l’entitat Maya Beach Club Ibiza, SL, sense que això impliqui una ocupació major de la superfície autoritzada per la Demarcació de Costes en Illes Balears.

5.- Contractacions per l’adjudicació del lot 63 de la platja de Migjorn al següent licitador classificat.

6.- Concessió llicència urbanística. Reforma i ampliació d’habitatge existent, i pavimentació i dotació de serveis d’un tram del carrer Sòria.
C. Valladolid, núm. 5 cantonada c. Sòria, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM Sant Josep de sa Talaia.

7.- Concessió llicència urbanística. Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat amb enderroc d’una part, com a condició per a la continuació de l’expedient de reforma i ampliació de dit habitatge
C. Valladolid, núm. 5 cantonada c. Sòria, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM Sant Josep de sa Talaia.

8.- Concessió llicència urbanística. Legalització parcial d’obres de reforma executades (64,41%) i finalització de la resta (35,59%) en habitatge unifamiliar aïllat.
Finca es Coll de sa Mata, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM Sant Josep de sa Talaia.

9.- Concessió llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, annexos i piscina.
Can Rosari, parròquia des Cubells, TM Sant Josep de sa Talaia.

10.- Concessió llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obres 280/2016, atorgada per a l’execució de modificacions durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència 57/2015 que autoritzava la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, annexos i piscina i l’enderroc d’una bassa existent.
Can Joan Gisbert, es Jondal, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia.

11.- Concessió llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.
C. València, núm. 63, TM Sant Josep de sa Talaia.

12.- Concessió llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.
C. València, núm. 63, , TM Sant Josep de sa Talaia.

13.- Concessió llicència urbanística: Legalització de modificació durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obres 76/2016 atorgada per a l’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat.
C. Guardiola, núm. 4, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia.

14.- Concessió llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.
C. València, núm. 63, TM Sant Josep de sa Talaia.

15.- Denegació de llicència urbanística. Construcció d’una piscina annexa a un habitatge unifamiliar.
Es Jondal, parròquia de Sant Francesc de s’Estany, TM de Sant Josep de sa Talaia.

16.- Estimació recurs de reposició interposat per la mercantil SARM, SA, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 15.11.2018, pel qual es va denegar sol·licitud de llicència per a la legalització de reforma parcial i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat, situat a la parcel·la 29.4 de la illa 29, urbanització Vista Alegre, parròquia des Cubells, d’aquest terme municipal, el qual es deixa sense efecte.
Continuar la tramitació de l’expedient de legalització fins a la seva resolució.

18.- Personació de l’Ajuntament en el PO-48/2019 del JCA 3 PM