EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 17/01/2019

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 17 DE GENER DE 2019.

ACTA NÚM. 01/19

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 32, de 05 de desembre de 2018)

2.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el procediment abreujat 474/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca

3.- Denegació llicència Urbanística. Construcció de piscina annexa a habitatge unifamiliar aïllat.
C. Terrassa, núm. 4-6, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

4.- Concessió llicència Urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i modificació de traçat de camí.
Finca Ca na Ribes, Cala Jondal, TM Sant Josep de sa Talaia. (Finca registral 35.130)

5.- Concessió llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i execució d’obres per a la conversió de parcel·la en solar.
Carrer Milana Real, 12, Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia.

6.- Concessió llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obres 176/2015, atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar i piscina.
C. Riu Ebre, núm. 11, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia

7.- Denegació emissió certificat acreditatiu de silenci positiu respecte de la sol·licitud de llicència d’obres per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina amb emplaçament a Cas Vildo, terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.

8.- Desestimació recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 06.09.2018

9.- Resolució de l’expedient sancionador 6121/2018 seguit contra l’Entitat Single Songs &People Divertion, SL. S’acorda sancionar a l’esmentada entitat amb una multa de 45.000,00, per la infracció comesa.

10.- Desestimació recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 15/11/18 de resolución del expediente sancionador SE-005/18 – 1124/2018 seguido contra la Entidad Ibizology, SL