EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 21/02/2019

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 21 DE FEBRER DE 2019.

ACTA NÚM. 04/19

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior ( Acta de 07 de febrer de 2019)

2.- Aprovació factures romanents any 2018. S’aproven 10 factures per import de 83.563,69 €

3.- Aprovació factures remesa 18/02/2019. S’aproven 25 factures per import de 190.651,45 €

4.- Informar favorablement sol·licitud d’autorització per ocupació de béns de domini públic maritimoterreste estatal amb instal·lacions de temporada feta per la Mercantil ALATIR NÁUTICA, SL, per circuit abalisat per a motos nàutiques, punt de gestió amb rafal, taula, cadira, cartell informatiu i canal abalisat a punta d’en Xinxó.

5.- Informar desfavorablement sol·licitud d’autorització per ocupació de béns de domini públic maritimoterrestre estatal amb instal·lacions de temporada feta per la Mercantil ALTAIR NAUTICA, SL, per circuit abalisat per a motos nàutiques, punt d’atracada i cartell informatiu a Cala Bassa

6.- Aprovació Convocatòria de subvencions per a les associacions de vesins, comissions de festes, grups folklòrics i associacions culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització d’actuacions que s’hagin celebrat dins l’any 2018 al municipi de Sant Josep de sa Talaia

7.- Aprovació Convocatòria de subvencions per a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització d’actuacions que s’hagin realitzat dins l’any 2018

8.- Aprovació Convocatòria de subvencions adreçada a les associacions de vesins del municipi per a la realització d’activitats (any 2018).

9.- Aprovació Convocatòria de concessió d’ajudes de 700,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursen estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2018-2019, a centres de fora de l’illa.

10.- Aprovació Segona convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixin educació primària i secundària que tenguin alumnat adherit al Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic o/i al Programa d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular, empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 18-19.

11.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb annex i piscina, i obertura de nou camí d’accés.
Finca Ca na Begota, parròquia des Cubells, TM Sant Josep de sa Talaia

12.- Concessió llicència urbanística. Construcció piscina annexa a habitatge plurifamiliar, cambra de màquines, pavimentació i enjardinament dels voltants, i enderroc de safareig existent.
C. Vicent Serra, núm. 23, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia

13.- Concessió llicència urbanística. Legalització d’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat , 3 annexos, garatge, piscina i cambra tècnica, i mesures correctores (d’acord amb la Disposició transitòria 10a de la LOUS).
Can Kapoc, de la parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia

14.- Concessió llicència urbanística . Legalització d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat amb annexos i mesures correctores (d’acord amb la Disposició transitòria 10a de la LOUS).
Cala Codolar, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM Sant Josep de sa Talaia

15.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obres 63/2018, atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina.
Can Burgos, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia.

16.- Concessió llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.
Finca es Collets, TM Sant Josep de sa Talaia.

17.- Concessió llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, soterrani i piscina.
Carrer 2 Can Burgos, 12, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia.

18.- Sol·licitud de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina.
Av. Sant Agustí, núm. 159, Cala de Bou, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

19.- Denegació llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat.
Finca es Torrent des Canal Rosari o puig d’en Pelleu, parròquia de Sant Francesc de s’Estany, TM de Sant Josep de sa Talaia.

20.- Aprovació bases del “Mercat de producte ecològic i d’artesania tradicional de Sant Josep 2019”

21.- Resolució al·legacions presentades a l’exposició pública del “Projecte rehabilitació coberta i paviment del pavelló esportiu de Can Guerxo Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia.”