EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 21/03/2019

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 21 DE MARÇ DE 2019.

ACTA NÚM. 07/19

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 07 de març de 2019

3.- Aprovació bases provisió en propietat plaça arquitecte tècnic (A2) funcionari, mitjançant concurs-oposició

4.- Concessió llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i obertura de camí d’accés.
Parcel·la 229 del polígon 9, TM Sant Josep de sa Talaia.

5.- Denegació llicència urbanística. Legalització d’ampliacions d’habitatge unifamiliar aïllat amb mesures correctores i construcció de piscina.
Ca na Parenta, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia

6.- Concessió de permís d’instal·lació i obres a l’entitat CONCEP&DESIGN HOTEL GROUP, SL, per a l’activitat de reforma d’establiment d’apartaments turístics “Blue Star”.