EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 21/04/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 21 D’ABRIL DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 06/23, sessió ordinària de 05 d’abril.

2.- Actuacions Preparatòries de Contractes. Avantprojecte construcció noves instal·lacions esportives cobertes de la zona de Sant Agustí.

3.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb dos piscines i tres annexos, i execució d’obres de dotació d’infraestructures a la parcel·la per assolir la condició de solar. Urbanització Vista Alegre, parròquia des Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

4.- Concessió de llicència urbanística. Legalització d’execució d’obres a habitatge unifamiliar aïllat. Finca Can Toni Marí, polígon 10, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

5.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions en el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obra atorgada per a la construcció de dos habitatges a establiment hoteler. Cala Codolar, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Concessió de llicència urbanística. Modificació en el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina. Av. del Diputat Josep Ribas, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

7.- Denegació de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina. Cala Vedella, parròquia i TM de Sant Josep de Sa Talaia.

8.- Denegació de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina. Polígon 33, TM de Sant Josep de sa Talaia.

9.- Correcció d’errades de la documentació gràfica del pla parcial del sector 4.21 (Montecarlos) de les NNSS de Sant Josep de sa Talaia, en relació amb les illes 4, 5 i 6.

10.- Procediment abreujat 865/2022 del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Palma.

11.- Procediment ordinari 21/2023 del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma.