EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 21/12/2018

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 21 DE DESEMBRE DE 2018.

 

ACTA NÚM. 34/18

 

1.- Aprovació de l’acta extraordinària. Acta núm. 31/18, de 26 de novembre

2.- Aprovació factures remesa 20/12/2018. S’aproven 33 factures per import de 302.728,08 €.

3.- Aprovació ’expedient de reconeixement extrajudicial per import de 611.173,80 €.

4.- Concessió a Aqualia Gestión Integral del Agua, SA, com a concessionària del servei municipal d’aigües, una subvenció per import de 2.276.048,75 € de caràcter finalista i vinculada únicament i exclusivament al pagament de les quantitats pendents de pagament a ABAQUA per la revisió de preus per la compra d’aigua en alta exercicis 2010 a 2015.

5.- Planificació i ordenació de personal. S’acorda:

Aprovar l’oferta d’ocupació publica per a l’any 2018

La relació de places vacants de personal funcionari i laboral, són les següents:

– PERSONAL FUNCIONARI.

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Vacants DENOMINACIÓ Grup Forma de provisió
2 Tècnic d’Administració general A1 Concurs oposició
1 Administratiu C1 Promoció interna
3 Auxiliars administratius C2 Concurs oposició

ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:

Places vacants DENOMINACIÓ Grup Forma de provisió
1 Arquitecte A1 Concurs oposició
1 Arquitecte tècnic A2 Concurs oposició
1 Engynier tècnic industrial A2 Concurs oposició

 

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS:

Places vacants DENOMINACIÓ Grup Forma de provisió
2 Agent Policia Local C1 Oposició

 

– PERSONAL LABORAL.

Vacants DENOMINACIÓ Forma de provisió
1 Tècnic d’esports Concurs oposició
2 Auxiliar administratiu de caràcter laboral Concurs oposició
1 Monitor/a cultura Concurs oposició
1 Conductor grua Concurs oposició
1 Operari Cementeris Concurs oposició
2 Ordenança Concurs oposició
9 Netejador/a Concurs oposició
1 Netejador/a piscina Concurs oposició
1 Netejador/a poliesportiu Concurs oposició
2 Operari serveis múltiples Concurs oposició
1 Monitor/a piscina Concurs oposició

 

La cobertura de les places de personal funcionari en tractar-se de consolidació d’ocupació temporal es farà mitjançant concurs-oposició torn lliure, exceptuant la provisió de les places de la Policia Local que es faran mitjançant oposició i la plaça d’administratiu, que es farà mitjançant promoció interna.

 

6.-. Incoació expedient de resolució del contracte corresponent al lot nº 66 de l’expedient “Explotació d’instal·lacions de temporada a les platges del TM de Sant Josep de la Talaia 2018 fins 2021”.

 

7.- Concessió d’ajudes de 525,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursin estudis universitaris i cicles formatius de Grau Mitjà i Superior durant el curs 2017-2018, a centres de fora de l’illa. S’acorda:

 

  • Concedir definitivament ajudes de 525,00 € als següents estudiants:
DNI ESTUDIS
46955144T GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT
47409651G GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES AUDIOVISUALS
47409187T GRAU EN MEDICINA
47407861P MÀSTER EN DRET CONSTITUCIONAL COMPARAT
47259495S GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM
48230583C GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
47256608A GRAU EN BELLES ARTS
47405466M GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
47257164F GRAU EN ENGINYERIA AEROESPACIAL
47257456T GRAU EN QUÍMICA
47406473T GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL
47408606V GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA
47433929V MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL
47259030X GRAU EN MICROBIOLOGIA
47409278E GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
47407257W GRAU EN FARMÀCIA
47432255E GRAU EN LLENGÜES ROMÀNIQUES I LES SEVES LITERATURES
47405986L GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
47405303A GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL
47258001Q GRAU EN MEDICINA
47406086G GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ I DRET
47408139X GRAU EN DRET
47257369M GRAU EN PSICOLOGIA
47255953S GRAU EN ENGINYERIA DE TELEMÀTICA
47406090P GRAU EN MEDICINA
X3069163C GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
48198678Q GRAU EN LOGOPÈDIA
47405068K GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
47408263L GRAU EN BELLES ARTS
47408264C GRAU EN ESTUDIS D’ARQUITECTURA
47257488D GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
47255464D MÀSTER EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
47253914T GRAU EN ADMINISTACIÓ D’EMPRESES
47433250M GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
47252857R GRAU EN TERÀPIA OCUPACIONAL
47431779Y GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
47406914G GRAU EN FILOLOGÍA HISPÀNICA
47406237V GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
47406238H GRAU EN PSICOLOGIA
47405708V GRAU EN RELACIONS LABORALS
47259600M GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS
48198646F GRAU EN VETERINÀRIA I EN CIÈNCIA I PRODUCCIÓ ANIMAL
48233000E CFGS EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I BIOMÈDIC
47405091K GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA
47257840Q GRAU EN CRIMINOLOGIA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE PREVENCIÓ
47409976F GRAU EN INFERMERIA
49411697S GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
47408985M ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA
48198644M GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AEROESPACIALS
47259045W GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA
47257284N GRAU EN MEDICINA
47258669V GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
47258656G GRAU EN LLENGüES MODERNES I TRADUCCIÓ
47256665Z MÀSTER UNIVERISTARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
47255989M GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I LLENGÜES APLICADES
47257511D GRAU EN DRET I CRIMINOLOGIA
48232358R GRAU EN INFERMERIA
47257405H GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL
47406781D GRAU EN FISIOTERÀPIA
47256787K GRAU SUPERIOR EN DIRECCIÓ DE CUINA
47430203V GRAU EN TREBALL SOCIAL
47432725D GRAU EN PSICOLOGIA
47432724P GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
47257104Q GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA
47255981C GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT
47430830T GRAU EN INFERMERIA
47255624P GRAU EN DRET
47255625D GRAU EN ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL
47408248G GRAU EN QUÍMICA
47408585L CFGS EN ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN CÒMIC
47407233R GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
47258675T GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
48198207M GRAU EN COMUNICACIÓ CULTURAL
47406435P CFGS D’ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC
47408599X GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
47405098M GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA
20545386S GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
47409764W GRAU EN FISIOTERÀPIA
47253202R GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA
47254232L MÀSTER EN TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I ECOLOGIA
47405077F GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA
47409268N GRAU EN ODONTOLOGIA
48231203L GRAU EN QUÍMICA
47258641N GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
47253063T GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT
47405790F GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT
47259046A GRAU EN INFERMERIA
47409321L GRAU EN VETERINÀRIA
47257053B MÀSTER EN LOGÍSTICA I COMERÇ INTERNACIONAL
35597335M GRAU EN ECONOMIA
47405728Z ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY
48255800T GRAU EN EMPRESA INTERNACIONAL
47408774R GRAU EN INFERMERIA
47257047M GRAU EN CONTINGUTS DIGITALS INTERACTIUS
47431738B GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
47255409T GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
47258128M GRAU EN PEDAGOGIA
47405912Z GRAU EN ENGINYERIA DE MATERIALS
47258839A CFGS EN DESENVOUPAMENT D’APLICACIONS WEB
47406227F GRAU EN MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA I ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA
47258408D GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
47258840G ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY
X3517408H CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ
47430443G GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA
47405652F GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
47256092Q MÀSTER EN ESTUDIS AVANÇATS SOBRE LLENGUA, COMUNICACIÓ I PATOLOGIES
47405562D GRAU EN MEDICINA
47408969N GRAU EN QUÍMICA
47405563X GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL
47406553B GRAU EN TURISME
47408168Q CFGS EN ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN GRÀFICA INTERACTIVA
47255772H GRAU EN FISIOTERÀPIA
48230325S GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS
48230324Z GRAU EN BIOLOGIA
47430778V GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
47259147N CFGS EN ORGANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS
47430431S MÀSTER D’ESTUDIS DE DONES, GÈNERE I CIUTADANIA
47259751H CFGM DE PREIMPRESSIÓ DIGITAL
47406094N GRAU EN RELACIONS LABORALS
47406095J GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
47258409X POSTGRAU EN DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR DE 0 A 8 ANYS
47409208K GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA
47407793D GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM
47253915R GRAU EN ARQUITECTURA
47259854Y GRAU EN PERIODISME I EXPERT EN PERIODISME ESPECIALITZAT
47408676H GRAU EN FÍSICA
47406518E GRAU EN RELACIONS LABORALS
48232011E GRAU EN ENFERMERIA
47430442A MÀSTER EN ENGINYERIA DE L’ESPORT DE MOTOR
47259554M MÀSTER EN PROTOCOL, RELACIONS INSTITUCIONALS I GESTÍO ESTRATÈGICA DELS ESDEVENIMENTS
47408081K CFGS EN ORGANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS
47409944K GRAU EN PERIODISME
48232290W GRAU EN PERIODISME I COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
47430494D DIPLOMATURA EN ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS, PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS
47258967Q GRAU EN QUÍMICA
47405449B GRAU EN ENGINYERIA GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA
47258968V GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA
47254440C GRAU EN VETERINÀRIA
47254439L MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL
47430774J GRAU EN DRET
47255434W GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
47408305S GRAU EN PSICOLOGIA
47409453J GRAU EN MEDICINA
47255433R MÀSTER UNIVERISTARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
47250967C GRAU EN MEDICINA
47257634V GRAU EN TREBALL SOCIAL
47406308L GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL
47257846E GRAU EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ I AEROESPACIAL
47257845K GRAU EN RELACIONS LABORALS
47255073D GRAU EN BELLES ARTS
47407694W GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
47255074X MÀSTER EN ACCIÓ SOLIDÀRIA INTERNACIONAL I D’INCLUSIÓ SOCIAL
47409581A GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ
47432307M GRAU EN RELACIONS LABORALS
47256066J GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA
475555307K MÀSTER DESENVOUPAMENT ECONÒMIC I INNNOVACIÓ
48233918C GRAU EN DRET
47255948X GRAU DE PEDAGOGIA
47409492Y GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL
47405423P MÀSTER EN ENTRENAMENT PERSONAL I READAPTACIÓ FISICO-ESPORTIVA
47256171A GRAU HISTÒRIA DE L’ART
47430151B GRAU EN ARQUITECTURA
47405176Z GRAU EN INFERMERIA
48231589Z GRAU EN ODONTOLOGIA
47407927M GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
47257260B CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR DE MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS
47405528K ESTUDIS ANGLESOS
48233982S GRAU EN LINGÜÍSTICA
24355952X MARQUÈTING I PUBLICITAT
47405037J JOIERIA ARTÍSTICA

 

TOTAL AJUDES CONCEDIDES: 89.250,00 €

 

 

  • Denegar definitivament la concessió d’ajudes als següents sol·licitants
DNI ESTUDIS
48199581E GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
47405506E CICLE FORMATIU, IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR
47408450E GRAU EN CREACIÓ ARTÍSTICA PER A VIDEOJOCS I JOCS APLICATS
47256074K MÀSTER UNIVERISTARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
47408674Q CINE D’ANIMACIÓ
47251840L MÀSTER UNIVERSITARI MEDITERRANI ANTIC
47258642J GRAU EN FARMÀCIA
47431452R GRAU EN MEDICINA
48232436X CFGS DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOLÒGICS I AFINS
47257813N GRAU EN TREBALL SOCIAL

 

  • Desestimar i excloure definitivament les següents sol·licituds:
DNI ESTUDIS
47258778B CFGM DE TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
47259366R GRAU EN ECONOMIA
48198338K CFGS EN FOTOGRAFIA
47409269J GRAU EN INFERMERIA
47407033P GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA
48198472V CURS D’ORIENTACIÓ A LA SUPERIOR (COS) DE TALLER DE DE MUSICS
48233240D CFGS MÀRQUETING I PUBLICITAT
47255940W TÈCNIC DE SO
47430640V GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
47405394W GRAU EN TURISME
47433930H GRAU EN DRET

 

8.- Concessió llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina.

Parcel·la 17 de l’illa 10, Vista Alegre, TM Sant Josep de sa Talaia.

 

9.- Concessió llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obres 177/2015, atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina.

Finca sa Païssa d’en Rempuixa, Cala Jondal, TM Sant Josep de sa Talaia.

 

10- Denegació llicència urbanística. Execució d’obres de conservació d’una torre i canvi d’ús d’uns magatzems i corrals a ús d’habitatge.

Can Sergent can Rempuixet, TM de Sant Josep de sa Talaia.

 

11.- Personació de l’Ajuntament en el procediment ordinari 139/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca.

12.- Inadmissió a tràmit de recurs extraordinari de revisió i subsidiaria petició de revisió d’ofici de l’acord del Ple de 30.03.2018.

13.- Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de Juny de 2018 de resolució de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística DU-19/2018. S’acorda:

Estimar el recurs de reposició interposat

Anular l’acord de la Junta de Govern Local

Retrotreure les actuacions fins al moment anterior a l’emissió per part de la instructora de l’expedient de la proposta de resolució.

 

14.- Personació de l’Ajuntament en el Procediment ordinari núm. 156/2018, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca