EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 21/09/2018

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 21 DE SETEMBRE DE 2018.

ACTA NÚM. 25/18

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Acta núm. 24, de 06 de setembre)

2.- Aprovació de factures. S’aproven 32 factures per import de 407.384,36 €

3.- Aprovació certificat núm. 14 i últim obres projecte renovació de la xarxa de transport i distribució entre els dipòsits Sant Josep i Puig Cardona I

4.- Aprovació certificat 10, últim i liquidació de l’obra del projecte “Prolongació de la xarxa de transport i distribució Av. Sant Agustí Fase II”

5.- 5a. Adjudicació parcial del contracte per a l’explotació d’instal·lacions de temporada de les platges del TM de Sant Josep 2018-2021.
Adjudicar als licitadors i lots que s’indiquen les autoritzacions per a explotació de serveis de temporada a les platges (2018-2021)

LOTE SOLICITANT OFERTA ECONÒMICA
14 RITUSA, SA 47.750,00
84 ESABA SERVICIOS, SA 1.800,00

6.- Desestimació recurs de reposició interposat pel Sr. amb NIE X8599583K, contra la resolució de l’expedient sancionador SE-027/18 – 2507/18.

7.- Despatx d’altres assumptes
Personació de l’Ajuntament en el Procediment Ordinari núm. 87/2018, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca.