EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 23/08/2018

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 23 D’AGOST DE 2018.

ACTA NÚM. 23/18

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 22/18, de 09 d’agost)

2.- Aprovació de factures. S’aproven 24 factures, per import de 781.623,09 €

3.-. Aprovació prorroga el vigent contracte del “Servei públic d’atenció a la primera infància de l’escola infantil Es Vedranell de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia” des del dia 1 de setembre de 2018 fins al 31 d’agost de 2019, per import de 79.108,20 €.

4.- Aprovació del Projecte temporal de Mediació Intercultural, que té com a objectiu afavorir la integració social de les persones de cultures diverses que resideixen a la comunitat, mitjançant actuacions adreçades a superar les barreres lingüístiques, socioculturals i jurídiques, i potenciar la participació social als barris, els pobles i les ciutats, per generar perfils de ciutadans implicats socialment i potenciar la prevenció de nous conflictes, així com aconseguir que els espais on habiten persones de diferents cultures es converteixin en espais de convivència, comunicació i trobada.

5.- Concessió llicència urbanística. Llicència per a la legalització d’habitatge, amb enderroc d’una part que incompleix reculades, legalització d’una piscina i reforma i ampliació d’habitatge.
C. Racó des Llenyam, núm. 9, Port des Torrent, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM Sant Josep de sa Talaia.

6.- Estimació parcial recurs de reposició interposat per la mercantil SUBIDOS A UN ARBOL,SL, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 29.07.2016, quant es refereix únicament a la prescripció de part de les obres d’ampliació

7.- Resolució de l’expedient de disciplina urbanística 20/2017
Ordenar als Srs. amb DNI 41443411X i 41426468H en qualitat de propietaris i a l’entitat CATALEYA BEACH HACIENDA, SL en qualitat de promotor, de les obres realitzades a carrer Posta de Sol, núm. 21, de Cala Tarida, conformement amb allò disposat a l’article 151.3 de la LOUS, com a responsables de la comissió d’una infracció urbanística molt greu, que dugui a terme la restauració de la legalitat urbanística infringida mitjançant la reposició de la parcel·la al seu estat anterior a l’execució de les obres objecte d’aquest expedient,.
Mantenir l’ordre de paralització de les obres en execució, dictada mitjançant el Decret núm. 998/2016 de data 07/06/2016, segons disposa l’article 150 de la LOUS, donant per reproduïts els advertiments que allí hi consten, i en cas de trobar-se aquestes finalitzades, ORDENAR la suspensió immediata dels usos de conformitat amb l’establert a l’ article 150 de la LOUS.