EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 24/01/2019

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 24 DE GENER DE 2019.

ACTA NÚM. 02/19

1.- Reconeixement Extrajudicial de Crèdits. S’acorda:
Aprovar el reconeixement de crèdits corresponents a operacions pendents d’aplicar a pressupost a 31 de desembre 2018
S’aproven 352 factures per import de 371.483,71 €

2.- Compliment sentència 331/2017 en el PO 113/2016, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca.
En compliment de la Sentència deixar sense efectes, conseqüència de l’anul·lació judicial, el Decret de l’Alcaldia 1339/2014, i en la seva virtut concedir a l’establiment anomenat “DC 10” l’aplicació del règim jurídic de la categoria de sala de festes

3.- . Adjudicació a l’empresa Vodafone España, SAU, l’execució de Serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, per un import total de 207.576,55 €.
Declarar deserta la contractació de sistemes de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia,