EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 11/03/2022

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 11 DE MARÇ DE 2022.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta de la sessió ordinària 04/22, de 25 de febrer.

2.- Aprovació de factures. S’aproven 29 factures per import de 1.119.996,26 €.

3.- Reconeixement obligacions corresponents a despeses adquirides a l’exercici anterior, art. 176.2.b. TRLHL. S’aproven 54 factures per import de 66.107,48 €.

4.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment Plecs Instal·lacions Temporals Platges. No entregar tiquets normalitzats Platges de Comte (lot 26). BAPLAY, S.L.

5.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment Plecs Instal·lacions Temporals Platges. No entregat tiquets normalitzats. Platges de Comte (lot 27). JUAN CARLOS GARCÍA COELLO.

6.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment Plecs Instal·lacions Temporals Platges. Alterar tòtem. Platges de Comte (lot 27). JUAN CARLOS GARCÍA COELLO.

7.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment Plecs Instal·lacions Temporals Platges. Preu superior a l’autoritzat. Platja d’en Bossa (lot 69). CRISTÓBAL ARY TOLEDO.

8.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment Plecs Instal·lacions Temporals Platges. Excés d’elements autoritzats. Es Torrent (lot 55). FRANCISCO SALA PORTAS.

9.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment Plecs Instal·lacions Temporals Platges. Excedir àrea autoritzada. Es Torrent (lot 55). FRANCISCO SALA PORTAS.

10.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment Plecs Instal·lacions Temporals Platges. Alterar tòtem (preu no visible). Port d’es Torrent (lot 18). SEA JOB 2000, S.L.

11.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment Plecs Instal·lacions Temporals Platges. Obstaculitzar tòtem. Port d’es Torrent (lot 19). JOSÉ ANTONIO BONET DOMÍNGUEZ.

12.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment Plecs Instal·lacions Temporals Platges. No cuidar la neteja de l’entorn. Platges de comte (lot 26). BAPLAY, S.L.

13.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’un edifici hoteler, amb diverses piscines. C. d’Elx, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

14.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina. C. Sevilla, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

15.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’una piscina, amb cambra d’instal·lacions soterrada. C. Falcó, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

16.- Denegació de llicència urbanística. Llicència per a la legalització de planta semisoterrani i terrasses i per a la construcció d’una piscina amb sala de màquines semisoterrada, a un habitatge unifamiliar aïllat. Finca Can Mariano Casetes, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

17.- Estimació del recurs de reposició interposat per la mercantil Desarrollos Vista Alegre, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 23/08/2019.