EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 25/02/2022

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 25 DE FEBRER DE 2022.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta de la sessió ordinària 03/22, d’11 de febrer.

2.- Aprovació de factures. S’aproven 14 factures per import de 199.654,30 €.

3.- Expedient 1902/2022. Reconeixement de les obligacions corresponents a despeses adquirides a l’exercici anterior, art. 176.2.b del TRLHL S’aproven 109 factures per import de 266.898,59 €.

4.- Desestimació al·legacions presentades al Pla estacional de taxis 2022-2023.

5.- Aprovació de les Bases per a la concessió de parades de venda temporals al mercat artesanal/hippy als carrers de la Ruda i del Bruc, a la zona de la platja d’en Bossa, per a l’any 2022.

6.- Aprovació de les Bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/tècniques superiors de Medi Ambient.

7.- Expedient 8760/2021. Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Excedir l’àrea autoritzada. Cala Codolar (lot 28). ANIMAL AND FRIENDS.

8.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Elements no autoritzats. Platja d’en Bossa (lot 68). PHILIPPE JEAN INGREMEAU.

9.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Publicitat no autoritzada. Platja d’en Bossa (lot 68). PHILIPPE JEAN INGREMEAU.

10.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Elements no autoritzats. Platja d’en Bossa (lot 69). CRISTÓBAL ARY TOLEDO.

11.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Vidre i pisa no autoritzats. Platja d’en Bossa (lot 69). CRISTÓBAL ARY TOLEDO.

12.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Publicitat no autoritzada. Platja d’en Bossa (lot 69). CRISTÓBAL ARY TOLEDO.

13.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Manca de neteja a la concessió. Platja d’en Bossa (lot 69). CRISTÓBAL ARY TOLEDO.

14.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Excés d’elements autoritzats. Platja d’en Bossa (lot 67). CIRO NICOLÁS PEDRANI TIRABASSO.

15.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Excedir àrea autoritzada. Platja d’en Bossa (lot 67). CIRO NICOLÁS PEDRANI TIRABASSO.

16.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Preu no visible. Platja d’en Bossa (lot 67). CIRO NICOLÀS PEDRANI TIRABASSO.

17.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. No lliurar tiquets normalitzats. Platja d’en Bossa (lot 82). IBILER, S.A.

18.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Publicitat no autoritzada. Platja d’en Bossa (lot 82). IBILER, S.A.

19.- Procediment sancionador i imposició de penalitats. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Tiquets no normalitzats. Port des Torrent (lot 18). SEA JOB 2000, S.L.

20.- Aprovació del conveni de la Comunitat d’Usuaris per a l’aprofitament d’aigües residuals de l’EDAR de Cala Tarida.

21.- Esmena d’error material a l’acord de la Junta de Govern Local de data 03.09.2021, de concessió de llicència d’obres núm. 72/2021 a favor de la mercantil NIEG IBIZA, SL.

22.- Concessió llicència urbanística. Construcció de piscina i cambra tècnica. C. Esparver, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

23.- Concessió llicència urbanística. Reforma de la part legal de l’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina. Parcel·la resultant d’agrupació de parcel·les, TM de Sant Josep de sa Talaia.

24.- Concessió llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i obertura de nou camí d’accés. Finca Ses Julietes, parròquia de sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

25.- Concessió llicència urbanística. Legalització d’obres de reforma interior executades en habitatge i annex. Can Toni Marí, TM de Sant Josep de sa Talaia.

26.- Concessió llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, obertura de nou camí d’accés i modificació de l’entorn exterior. Finca Es Rasus, Cala Tarida, TM de Sant Josep de sa Talaia.

27.- Concessió llicència urbanística. Modificacions en el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, soterrani i piscina. C. 2 de Can Burgos, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

28.- Concessió llicència urbanística. Modificacions en el transcurs de les obres i enderroc i mesures correctores. Finca Can Barda, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

29.- Denegació llicència urbanística. Execució d’obres per arreglar la zona nord-est de la parcel·la. Zona de Can Macià, parròquia de Sant Francesc de s’Estany, TM de SantJosep de sa Talaia.

30.- Denegació llicència urbanística. Construcció de 6 habitatges unifamiliars i sengles piscines. Finca a Cala Tarida, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

31.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el procediment ordinari 24/2022, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca.