EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 25/03/2022

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 25 DE MARÇ DE 2022.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta de la sessió ordinària 05/22, d’11 de març.

2.- Reconeixement obligacions corresponents a despeses adquirides a l’exercici anterior, art. 176.2.b. TRLHL. S’aproven 107 factures per import de 119.387,82 €.

3.- Aprovació de factures. S’aproven 13 factures per import de 711.515,64 €.

4.- Concessió de llicència urbanística. Enderroc estructura existent i construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina. Parcel·la de la urbanització Vista Alegre, parròquia d’Es Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

5.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina. Parcel·la de la urbanització Vista Alegre, parròquia d’Es Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Acceptació de cessió de sòl, destinats a vials, situat a la parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia, efectuada per la Sra. Alicia Medina Vargas, en representació de la Sra. Catalina Costa Riera.