EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 25/04/2022

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta de la sessió ordinària 07/22, de 08
d’abril.

2.- Aprovació de factures. S’aproven 21 factures per import de 767.848,83 €.

3.- Reconeixement obligacions corresponents a despeses adquirides a l’exercici
anterior, art. 176.2.b TRLHL. S’aproven 20 factures per import de 21.880,51 €.

4.- Donar per complimentada la prescripció d’obligació de regularitzar la situació
cadastral de la finca objecte de la llicència d’obra concedida per acord de la Junta de
govern Local d’11.06.2021 a favor de la mercantil FAMOSA TARIDA, SL.

5.- Concessió de llicència urbanística. Construcció de dos habitatges unifamiliars
aïllats amb sengles piscines i annexes i execució d’obres dotació d’infraestructures a la
parcel·la per assolir la condició de solar. C. Sant Jordi, parròquia de Sant Jordi de ses
Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions en el transcurs de les obres, en
relació a la llicència atorgada per a la legalització, reforma i ampliació d’habitatge
unifamiliar aïllat. Finca s’Aigua Dolça, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de
Sant Josep de sa Talaia.

7.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina. Parcel·la de la Urbanització Vista Alegre, parròquia d’Es Cubells, TM de Sant
Josep de sa Talaia.

8.- Concessió de llicència urbanística. Legalització d’ampliacions d’habitatge
unifamiliar aïllat, annex i piscina, i mesures correctores. Parcel·la a la parròquia d’es
Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

9.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment Abreujat
36/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu número 2, de Palma de Mallorca.

10.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment
Ordinari 13/2022 del Jutjat Contenciós Administratiu número 3, de Palma de Mallorca.