EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 26/09/2018

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ EXTRAORDINÀRIA FETA EL 26 DE SETEMBRE DE 2018.

ACTA NÚM. 26/18

1.- Denegació sol·licitud presentada per l’entitat Maya Beach Club Ibiza, SL, de modificació de la ubicació del lot 43 del contracte d’autorització d’explotació d’instal·lacions de temporada a la Platja de Cala Vedella

2.- Denegació sol·licitud presentada per l’entitat Maya Beach Club Ibiza SL, d’ubicació exacta dels lots 43 i 44 de gandules i para-sols i unificació en un sol lot de les intal·lacions de temporada a la platja de Cala Vedella

3.-. Denegació sol·licitud presentada per l’entitat La Terraza de Pelaires, SL, per a la col·locació de passarel·la de fusta associada a la concessió del lot 80 d’explotació d’instal·lacions de temporada a Platja d’en Bossa

4.- Aprovació modificació dels elements que integren el lot 45 (5 caiacs) i autoritzar la seva transformació en 2 caiacs i 3 velomars, sol·licitat pel concessionari, el Sr. amb NIE Y2435227R, a la platja de Cala Vedella.

5.- Concessió llicència urbanística. Llicència per a l’enderroc d’un magatzem (la superfície total a enderrocar és de 36,49m2).
C. Cas Vildo, finca anomenada sort “A”, parcel·la núm. 2, parròquia i TM Sant Josep de sa Talaia

6.- Concessió llicència urbanística. Llicència per a la construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina.
C. Burgos, núm. 33, Cala de Bou, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM Sant Josep de sa Talaia.

7.- Concessió llicència urbanística. Llicència per a la construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina.
C. Burgos, núm. 31, Cala de Bou, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM Sant Josep de sa Talaia

8.- Concessió llicència urbanística. Llicència per a la construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina.
C. Burgos, núm. 27, Cala de Bou, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM Sant Josep de sa Talaia.

9.- Concessió llicència urbanística. Llicència per a la legalització d’ampliació i reforma d’habitatge, annex i piscina amb mesures correctores d’enderroc parcial i restitució a l’estat original de cobertes, instal·lació de fossa sèptica i mesures relatives als murs perimetrals (d’acord amb la Disposició transitòria 10a de la LOUS).
Finca Canal des Forn, , Cala Tarida, TM Sant Josep de sa Talaia

10.- Concessió llicència urbanística. Reforma i ampliació del complex turístic hoteler anomenat “Milord” (basant-se en la Disposició addicional 4a de la Llei 8/2012, de Turisme).
C. Rioja, núm. 3, Punta Xinxó, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM Sant Josep de sa Talaia

11.- Concessió llicència urbanística. Llicència per a la legalització d’ampliació i annexos d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i mesures correctores d’enderroc d’annexos i altres (d’acord amb la Disposició transitòria 10a de la LOUS).
Puig d’en Serra, parròquia des Cubells, TM Sant Josep de sa Talaia

12.- Concessió llicència urbanística: Llicència per a la construcció d’habitatge unifamiliar i garatge.
C. del Flamenc, núm. 16, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia

13.- Concessió llicència urbanística. Llicència per a la construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina.
C. Burgos, núm. 29,, Cala de Bou, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM Sant Josep de sa Talaia.

14.- Denegació llicència urbanística. Modificació durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència 109/2015, atorgada per a la construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina i camí d’accés.
Sa Mirada, parcel·la 97 del polígon 25 de Cala Vedella, TM de Sant Josep de sa Talaia.

15.- Denegació llicència urbanística. Modificació durant el transcurs de les obres en relació a la llicència 20/2014, atorgada per a la reforma d’habitatge unifamiliar.
Secció 2 del polígon 22, número 1039, parròquia des Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia

16.- Denegació llicència urbanística. Construcció d’una cisterna.
Can Xic, parcel·la 57 del polígon 34, parròquia des Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia

17.- Personació Ajuntament el procediment ordinari 121/2018 del JCA 1 PM