EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 28/01/2022

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 28 DE GENER DE
2022.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta de la sessió ordinària 01/22, de 14 de gener.

2.- Aprovació bases reguladores de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís municipal de taxista, any 2022.

3.- Informar favorablement sobre la sol·licitud d’autorització per ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal, als trams de la costa des Pouet, s’Estanyol, punta d’en Xinxó, cala Bassa, platges de Comte, per a la utilització dels punts d’atracada existents. Interessat: ALTAIR NÁUTICA, S.L.

4.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Excedir elements autoritzats. Es Port des Torrent (lot 17). CALA BASSA BEACH CLUB LA MARINA, S.L.

5.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Excedir elements autoritzats. Cala Bassa (lot 22). CALA BASSA BEACH CLUB, S.L.

6.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Manca de neteja de l’entorn. Platges de Comte (lot 27). JUAN CARLOS GARCÍA COELLO.

7.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Excés d’elements autoritzats. Es Torrent (lot 55). FRANCISCO SALA PORTAS.

8.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Excedir àrea autoritzada. Es Torrent (lot 55). FRANCISCO SALA PORTAS.

9.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Alteració del tòtem. Es Port des Torrent (lot 17). CALA BASSA BEACH CLUB LA MARINA, S.L.

10.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Alterar tòtem. Es Port des Torrent (lot 18). SEA JOB 2000, S.L.

11.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Manca de papereres. Es Port des Torrent (lot 18). SEA JOB 2000, S.L.

12.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Obstaculitzar tòtem. Es Port des Torrent (lot 19). JOSÉ ANTONIO BONET DOMÍNGUEZ.

13.- Expedient 12970/2021. Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Excedir àrea autoritzada. Es Port des Torrent (lot 19). JOSÉ ANTONIO BONET DOMÍNGUEZ.14.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Excedir àrea autoritzada. Es Torrent (lot 54). FRANCISCO SALA PORTAS.

15.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Ús de vidre a àrea no autoritzada. Es Torrent (lot 54). FRANCISCO SALA PORTAS.

16.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Ús de vidre a àrea no autoritzada. Es Torrent (lot 55). FRANCISCO SALA PORTAS.

17.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Manca de socorrista. Cala Carbó (lot 46). JUAN CARLOS GARCÍA COELLO.

18.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. No recollir papereres. Cala Bassa (lot 24). CALA BASSA BEACH CLUB, S.L.

19.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Manca de neteja de l’entorn. Platges de Comte (lot 26). BAPLAY, S.L.

20.- Canvi de denominació del carrer del Ginebre pel nom de carrer dels Sanitaris, de la llista municipal de carrers.

21.- Concessió llicència urbanística. Legalització de reforma parcial i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat. Urbanització Vista Alegre, parròquia des Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

22.- Concessió llicència urbanística. Construcció de dos habitatges aparellats amb piscina. C. de Port des Torrent, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

23.- Concessió llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb dues piscines.

24.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, annex i piscina.

25.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina. C. Cap Serrat, complex Torresol urbanització Vista Alegre, parròquia des Cubells, TM Sant Josep de sa Talaia.

26.- Resolució de l’expedient sancionador incoat contra INVERSIONES HOTELERAS FARO, S.L.

27.- Acceptació de cessió de sòl efectuada pel Sr. Juan Ribas Ribas, situat al carrer del Gavatxet Roig, sa Carroca, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, d’aquest terme municipal, destinats a vials.