EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 29/06/2018

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 29 DE JUNY DE 2018

ACTA NÚM. 19/2018.

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors (acta núm. 17/2018, de 14 de juny i acta núm. 18/2018, de 14 de juny)

2.- Aprovació de factures remesa 11/06/2018

3.- Aprovació certificat d’obres núm. 1 i últim projecte reforç paviments dels carrers Begònies i dels Polls, a Sant Jordi.

4.- Aprovació del certificat d’obres núm. 1 i últim, projecte condicionament pista CP Sant Jordi.

5.- Adjudicació a l’empresa Aglomerados Ibiza, SA, l’execució de les obres del “Projecte reforç paviment carrer Campanar, Sant Jordi, TM Sant Josep”, per un import total de 91.640,03 €,

6.- Adjudicació del contracte mixt de serveis i subministrament d’instal·lació, manteniment, neteja, retirada i emmagatzematge de l’equipament municipal a les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.
Adjudicar a l’entitat Prontxio Obras y Proyectos, SL, els lots del “Contracte mixt de serveis i subministrament de instal·lació, manteniment, neteja, retirada i emmagatzematge de l’equipament municipal a les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia” per un termini des de la signatura del contracte i fins al 31 de desembre de 2019, pel següents imports:
Lot 1 – Implantació, retirada i emmagatzematge elements platges temporada 2018-2019 amb un pressupost de 50.608,95 € i 10.627,88 € d’IVA al 21%.
Lot 2 – Neteja i manteniment elements platges per a la temporada 2018-2019 amb un pressupost de 74.298,02 € i 15.602,58 € d’IVA al 21%.
Adjudicar a l’entitat Mejoras, Servicios y proyectos integrales, SA, els lots del “Contracte mixt de serveis i subministrament d’instal·lació, manteniment, neteja, retirada i emmagatzematge de l’equipament municipal a les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia” per un termini des de la signatura del contracte i fins al 31 de desembre de 2019, pel següents imports:
Lot 3 – Subministrament elements platges 2018-2018 amb un pressupost de 29.689,14€ i 6.234,72 € d’IVA al 21%.

7.- Adjudicació a l’empresa Aglomerados Ibiza, SA, l’execució de les obres del “Projecte reforç paviment carrer Cullerot, Sant Jordi, TM Sant Josep”, per un import total de 96.670,61 €.

8.- Adjudicació a l’empresa Aglomerados Ibiza, SA, l’execució de les obres del “Projecte reforç paviment carrer des Caló entre carrer Madrid i Port des Torrent, Sant Agustí, TM Sant Josep”, per un import total de 114.698,16 €.

9.- Adjudicació a l’empresa Aglomerados Ibiza, SA, l’execució de les obres del “Projecte urbanització del SUDO-01, Port des Torrent, Sant Agustí, TM Sant Josep”, per un import total de 327.222,01 €.

10.- Procediment de Contractació, 3a. Adjudicació parcial de platges. Propostes que eleva la Mesa de Contractació
– Adjudicar als licitadors dels lots que s’indiquen les autoritzacions per a l’explotació de serveis de temporada a les platges (2018-2021)

acta29062018-1

– Excloure l’oferta econòmica presentada per Jorge Luís Muñoz Santamaria (núm. plica 40, lot 26), pel fet de no justificar l’oferta econòmica presentada
– Comunicar als interessats que no es poden adjudicar per falta d’autorització de la Conselleria de Medi Ambient, els lots, els licitadors dels quals han presentat la documentació requerida per la Mesa de Contractació, una vegada s’obtengui l’autorització procedirà l’adjudicació dels següents lots:

  • Lot 29 – licitador: Juan Antonio Torres Marí
  • Lot 37 – licitador: Diego del Alcázar Balaresque
  • Lot 38 – licitador: Patricio Cris Bravo

– Notificar la pèrdua de la fiança provisional dipositada al següents licitadors,(no han presentat la documentació sol·licitada per proposar la seva adjudicació, ni justificant dels motius pel qual no l’aporten):

acta29062018-2

– Retornar la fiança provisional dipositada pels licitadors dels lots els quals no han resultat adjudicataris i que no consten a la relació de licitadors anterior.
– Desestimar recurs de reposició presentat per ADEM LEVANTE SL, licitador del lot 82.

11.- Aprovació Projecte d’execució del I Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

12.- Aprovació de bases que han de regir la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball per cobrir amb caràcter laboral temporal la contractació d’un/a tècnic/a d’Igualtat per a desenvolupar el Projecte d’execució del I Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Publicar les bases d’aquesta convocatòria al BOIB

13.- Concessió ajudes 525,00 € estudiants universitaris i de CF (curs 16-17). 2a convocatòria als següents estudiants:

acta29062018-3

Denegar la concessió d’ajudes als següents sol·licitants:

acta29062018-4

Desestimar i excloure la següent sol·licitud (presentada fora de termini):

acta29062018-5

14.- Concessió llicència urbanística. Exp. d’urbanisme núm. 1.002/2016. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i aljub. Montecarlos, Cala Tarida, TM de Sant Josep

15.- Concessió de llicència urbanística. Exp.d’urbanisme núm. 1.001/2016. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i aljub. Montecarlos, Cala Tarida, TM de Sant Josep.

16.- Concessió de llicència urbanística. Exp.d’urbanisme úm. 70/2018: VIII Modificació durant el transcurs de les obres de la llicència d’obres 28/2017 atorgada per a la construcció de 33 habitatges unifamiliars i magatzem.
Roques Males, Comte, TM de Sant Josep.

17.-. Concessió de llicència urbanística. Exp. d’urbanisme núm. 719/2017. Enderroc de 3 edificacions no finalitzades (en fase d’estructura, no acabades).
Can Xico Francesc, es Puig Redó, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia.

18.- Concessió llicència urbanística. Exp. d’Urbanisme núm. 637/2015. Construcció de dos habitatges a l’establiment hoteler anomenat “Calimera Delfín Playa (basant-se en la Disposició addicional 4a de la Llei 8/2012, de Turisme). Complex hoteler “Calimera Delfín Playa”, Cala Codolar s/n, TM Sant Josep de sa Talaia

19.- Denegació de llicència d’obres. Exp. d’Urbanisme 986/2014. Legalització d’ampliació i annexos en habitatge unifamiliar aïllat. Finca Davall des Puig Redó, , Porroig, TM de Sant Josep de sa Talaia

20.- Denegació de llicència urbanística. Exp. d’Urbanisme 00993/2017. Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat. Es Caló, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia

21.- Rectificació, a petició de l’entitat COBBLESTONES, SL, com a promotora de les obres de la llicència d’obres 298/2003, certificat municipal de final d’obra parcial de la primera fase (49,39% del total) de la llicència d’obres atorgada per a la construcció d’un edifici de 64 estudis d’ús comercial, 38 locals-taller, 63 places d’aparcament, 63 trasters i piscina comunitària en l’àrea d’actuació 4.4, parcel·la del Club Vistamar, zona de Cala Vedella, terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, amb les prescripcions imposades a l’informe de la tècnica municipal de 21 de maig de 2018, atorgat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22.12.2017, en l’únic sentit de no reflectir el nombre de places, tal com es sol·licita.

22.- Concessió de permís d’instal·lació sense obres a l’entitat Ibiza Padel Indoor, SL, per a l’activitat d’espai lúdic per a nens amb custòdia de curt termini. Carretera PM-803 Eivissa-Sant Josep, 2,5, Ibiza Club de Campo, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, d’aquest terme municipal

23.- Concessió el permís d’instal·lació i obres, a la Sra. amb NIE núm. X-2311643-M, per a l’activitat permanent major d’un QUIOSC BAR, amb la denominació comercial de “Cala Escondida”, a ubicar al racó d’en Xic, platges de Comte, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, d’aquest terme municipal.

24.-. Inadmissió a tràmit, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local d’11-01-2018 (Llicència d’obres denegada 11/2018).

25.- Resolució de les al·legacions presentades a l’expedient de Disciplina Urbanística DU-18/2017
Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. amb DNI.- 41425028G
Ordenar al Sr. amb DNI.- 41425028G, Sra. amb DNI.- 41431279E, Sr. amb DNI.- 41456077A i Sra. amb DNI.- 41456078G en qualitat de propietaris, de les obres realitzades a l’avinguda Cala Molí, conformement amb allò disposat a l’article 67 de la Llei 10/1990 de disciplina urbanística, que dugui a terme la restauració de la legalitat urbanística infringida mitjançant la reposició al seu estat anterior a l’execució de les obres objecte d’aquest expedient,

26.- Resolució de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística DU-19/2017 (1104/2018)
Estimar les al·legacions presentades pel Sr. amb DNI 41429501S
Declarar l’arxiu de l’expedient DU-19/2017.
Advertir a la propietat de la situació de fora d’ordenació en què es troba la construcció realitzada sense l’oportuna llicència municipal basant-se en l’article 191.3 de la LUIB.

27.- Resolució de l’expedient sancionador SE-27/18 (2507/2018)
Sancionar el Sr. amb NIE X8599583K, amb una multa de 50.000,00, per la infracció comesa. (Iinfracció administrativa prevista a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears,)

28.- Resolució de l’expedient sancionador 234/2018 incoat contra l’entitat Inversiones Hoteleras Faro, SL
Sancionar a la entidad Inversiones Hoteleras Faro, SL, con una multa de 341.305,45 euros.
Repercutir 311,83 euros de conformidad con lo establecido en el artículo 201 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears,

29.- Personació de l’Ajuntament en el procediment abreujat núm. 196/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca