EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 30/07/2018

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 30 DE JULIOL DE 2018

ACTA NÚM. 21/2018

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, Acta núm. 20/18, de 12 de juliol

2.- Aprovació de factures remesa 23/07/2018. S’aproven 29 factures per import de 240.278,09 €

3.-. Adjudicació a l’empresa Aglomerados Ibiza, SA, l’execució de les obres del “Projecte millora de l’explanada exterior de les instal·lacions de tir amb arc d’Es Cubells, TM Sant Josep de sa Talaia”, per un import total de 111.956,94 €.

4.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment Ordinari núm. 99/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca

5.- Aprovació de convocatòria de concessió d’ajudes de 525,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursaren estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2017-2018, a centres de fora de l’illa.
Publicació al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la pàgina web www.santjosep.org, a la BDNS i al BOIB.

6.- Aprovació convocatòria de concessió d’ajudes a clubs i associacions esportives sense ànim de lucre del municipi de Sant Josep de sa Talaia
Publicació al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la pàgina web www.santjosep.org, a la BDNS i al BOIB..

7.- 4a. Adjudicació del contracte per a l’explotació d’instal·lacions de temporada de platges del terme municipal de Sant Josep 2018-2021.(Lot 70 Platja den Bossa)
– Adjudicació a l’entitat Beachouse Island Spain, SL, i Jets Playa den Bossa, SL, (UTE), per import de 137.500,00 €.

8.- Proposta reducció cànon del lots adjudicats per a l’execució del contracte per a l’explotació d’instal·lacions temporals a les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia”.

9.- Aprovació conveni per als anys 2018-2021 amb l’entitat Ibifor, SA, per a l’explotació de gandules, gandules dobles i para-sols, distribuïts segons els plànols autoritzats per la Demarcació de Costes entre les platges de Migjorn i es Cavallet.
IBIFOR, SA, basant-se en aquest conveni abonarà a l’Ajuntament, la quantitat líquida de 485.320,40€ anuals,

10.- Concessió llicència urbanística. Enderroc de traster i desmuntatge d’una pèrgola, elements annexes a habitatge unifamiliar (com a mesura correctora en expedient de legalització en base a la Disposició Transitòria 10a de la LOUS).
Ca na Puça o s’Hort de can Palleu, , parròquia de Sant Francesc de s’Estany, TM Sant Josep de sa Talaia