ORDEN DEL DIA DEL PLENO ORDINARIO DE 26 DE JULIO, A LAS 12.00 H.

1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta núm. 07/12, del Ple ordinari de 28 de juny de 2012.

2n.- Aprovació de la creació de la Junta Local de Protecció Civil i aprovació inicial del Reglament de l’esmentada Junta.

3r.- Aprovació de la creació del Consell Local de Seguretat i aprovació inicial del Reglament de l’esmentat Consell.

4t.- Aprovació de la rectificació d’error que consta a l’inventari municipal de bens

5è.- Aprovació provisional de l’establiment de la taxa per llicència municipal d’enregistrament d’imatges del municipi amb finalitat lucrativa.

6è.- Aprovació inicial de la modificació de l’art. 2.1 del Reglament de la Mesa de Turisme.

7è.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 03/2012 de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2011.

8è.- Informe d’Intervenció sobre acompliment del principi d’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de 2011.

9è.- Mocions presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE

10.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.

11è- Mocions de control presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE

12è- Precs i Preguntes.