ORDRE DEL DIA DE PLE ORDINARI NÚM. 04/13, DE 25 D’ABRIL DE 2013, A LES 12.00 HORES

I. PART RESOLUTÒRIA.

1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta núm. 03/13, del Ple ordinari de 26 de març de 2013.

2n.- Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal reguladora de l’estacionament de vehicles amb limitació horària i de caràcter gratuït.

3r.- Aprovació del programa i retribució del Servei de Recollida (RSU), neteja viària i de platges per a l’any 2013.

4t.- Aprovació inicial del Reglament de règim intern de l’escola infantil Cala de Bou.

5è.- Adhesió al “Convenio para el Fondo Social de viviendas para afectados por desahucios”.

6è.- Coneixement al Ple de l’informe de compliment dels terminis de pagament establerts en la Llei 15/2010 (Primer trimestre 2013).

7è.- Mocions presentades per escrit pel Grup POSE-PACTE, sobre:

7.1.- Aprofitament del pàrking del centre de salut de Sant Jordi.

7.2.- La redacció d’un pla de dinamització i acció comercial a Sant Jordi.

7.3.- Gestió del personal.

7.4.- Deute del Govern amb els Ajuntaments.

7.5.- La retirada de l’avantprojecte de Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMQE).

 

II.PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

8è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.

9è.- Mocions de control presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

9.1.- Les actuacions municipals per impedir la continuació de les obres presumptament il·legals realitzades a l’anomenada “Casa Lola”.

9.2.- La edició, distribució, cost i motiu per el que s’hi ha introduït publicitat al programa de festes de Sant Jordi.

10è.- Precs i preguntes.