ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI NÚM. 05/12, DE 15 DE MAIG DE 2012 A LES 19.30 HORES.

– Aprovació de l’operació d’endeutament conforme al RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les Entitats Locals.