ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI A CELEBRAR EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2012, A LES 12.00 h.

1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta núm. 11/12, del Ple ordinari de 29 de novembre de 2012.

2n.- Coneixement al Ple de l’escrit presentat pel portaveu de NOV-A sobre canvi de denominació del seu Grup Polític.

3r.- Acord de deixar sense efecte el Pla econòmic financer 2011-2014.

4t.- Aprovació inicial, si pertoca, del Pressupost general i plantilla de la Corporació per a l’any 2013.

5è.- Acord sobre declaració de no disponibilitat de crèdits en relació amb la supressió de la paga extraordinària de desembre del personal d’aquest Ajuntament

6è.- Moció presentada per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

7è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.

8è.- Precs i Preguntes.