ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI A CELEBRAR EL DIA 30 DE MAIG DE 2013, A LES 12.00 h.

1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta núm. 4/13, de 25 d’abril de 2013.

2n.- Resolució de les al·legacions presentades a l’Ordenança reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives i aprovació definitiva, si pertoca.

3r.- Adhesió al Conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les Administracions Públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

4t.- Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Josep i l’Agencia Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental pel sanejament i depuració en alta de Sant Josep de sa Talaia.

5è.- Mocions presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE sobre:

5.1.- Substitució de l’enterra del Parc infantil de la plaça de Sant Jordi.

5.2.- Substitució de l’accés alternatiu per obres per arribar a les industries del polígon de Sant Jordi.

5.3.- Contractació de policies turístics

5.4.- Projecte de serveis a Cala Vedella

6è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia

7è.- Mocions de control presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

7.1.- Zona blava de Sant Jordi.

7.2.- Control sobre funcionament del mercat artesanal de Platja d’en Bossa.

8è.- Precs i Preguntes.