ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI A CELEBRAR EL PROPER 23 DE FEBRER DE 2012, A LES 12,00 HORES.

I PART RESOLUTÒRIA.

1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 01/12, de 26 de gener.

2n.- Aprovació de la declaració de l’any 2012 com a “Any Diputat Josep Ribas”

3r.- Concessió de la Medalla al Mèrit al Sr. Josep Marí Ribas, “Reiala”.

4t.- Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de l’escoleta Es Vedranell.

5è.- Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació del Reglament del Servei Municipal de subministrament domiciliari d’aigua.

6è.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del procediment de declaració responsable per a l’execució d’obres menor simples.

7è.-. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de l’Àrea d’actuació 6.3 de les NNSS de planejament.

8è.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora per a l’obtenció d’imatges del municipi i funcions de la “Sant Josep Film Commission”.

9è.- Mocions

9.1.- Moció presentada conjuntament pel GPM, NOV-A i PSOE-PACTE sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a “l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional 2012”.

9.2.- Mocions presentades per escrit pel grup PSOE-PACTE,

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

10è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.

11è.- Mocions de control presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

12è- Precs i Preguntes.