ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI A CELEBRAR EL PROPER DIJOUS, 28 DE JUNY A LES 12.00 H.

1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta núm. 06/12, del Ple ordinari de 31 de maig de 2012.

2r.- Aprovació, si pertoca del programa i revisió de preus per a l’any 2012 dels serveis de recollida de RSU, neteja viària i altres a preus de gener de 2012.

3r.- Aprovació, si pertoca, de l’expedient de modificació del pressupost núm. 1/2012, de crèdit extraordinari, per concertació d’operació de crèdit a l’empara del RD 4/2012.

4t.- Aprovació, si pertoca, de l’expedient de modificació del pressupost núm. 2/2012, de suplement de crèdit finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides.

5è.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de voravies i reserva de via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies.

6è.- Mocions presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE sobre:

7è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.

8è- Mocions de control presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

9è- Precs i Preguntes.