ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI A CELEBRAR EL PROPER DIJOUS, DIA 28 DE FEBRER DE 2013, A LES 12.00 H.

1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta núm. 01/13, del Ple ordinari de 28 de gener de 2013.

2n.- Aprovació inicial de la modificació de l’article 20 de l’Ordenança municipal per a la prestació en tot el municipi de Sant Josep de sa Talaia del servei en transport interurbà de passatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor.

3r.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la publicitat exterior.

4t.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives.

5è.- Aprovació inicial de l’establiment i ordenació del preu públic per a la prestació de serveis de publicitat.

6è.- Modificació de l’Acord del Ple de 15 de desembre de 2011, sobre composició de Comissions Informatives.

7è.- Mocions presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE,

8è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.

9è.- Mocions de control presentades per escrit pel grup PSOE-PACTE.

10è.- Precs i Preguntes.