ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI A CELEBRAR EL PROPER DILLUNS 28 DE GENER A LES DOTZE HORES.

I. PART RESOLUTÒRIA.

1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta núm. 12/12, del Ple ordinari de 20 de desembre de 2012.

2n.- Creació de la Comissió Informativa d’Assumptes del Ple.

3r.- Resolució de l’al·legació presentada. Aprovació definitiva del Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2013.

4t.- Resolució d’al·legació presentada. Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança de la taxa per prestació del servei de recollida i eliminació de fems.

5è.- Requeriment al Consell Insular perquè revoqui o anul·li resolució del Conseller d’Economia i Hisenda sobre compensació de deutes amb aquest Ajuntament.

6è.- Proposta al Govern Balear sobre delimitació de les zones de gran afluència turística del municipi (ZGAT)

7è.- Declaració de l’any 2013 com “Any Marià Villangomez”

8è.- Mocions presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

8.1.- Reducció de línees d’autobús al municipi.

8.2.- Perquè s’arregli la zona on està ubicat el monòlit de record de ca na Palleva.

8.3.- Provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a tècnic amb caràcter de funcionari de carrera.

 

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

9è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.

10è.- Mocions de control presentades per escrit pel grup PSOE-PACTE, sobre:

10.1.- Vacances Policia Local any 2013.

10.2.- Pressupost de 2013 en acció social.

10.3.- Conflicte d’interessos per la utilització de les instal·lacions del camp municipal de futbol de Can Guerxo.

11è.- Precs i Preguntes.