ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL PROPER DIJOUS, DIA 27 DE SETEMBRE DE 2012.

I. PART RESOLUTÒRIA.

1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta núm. 08/12, del Ple ordinari de 26 de juliol de 2012.

2n.- Designació de dues festes locals per a l’any 2013.

3r.- Aprovació d’un conveni a subscriure per l’Ajuntament amb l’entitat Multimedia, per millorar la recepció de la TDT a Cala Vedella.

4t.- Reducció retribucions del membres corporatius.

5è.- Aprovació del Compte General de l’exercici 2011.

6è.- Aprovació del complement econòmic del personal de l’Ajuntament en cas d’incapacitat temporal.

7è.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de documents administratius .

8è.- Aprovació provisional de l’establiment de la taxa per expedició de llicències administratives per a la tinença d’animals potencialment perillosos i inscripció en el registre municipal i de la corresponent l’Ordenança fiscal.

9è.- Mocions presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

9.1.- Telecentre de Cala de Bou

9.2.- Consell d’alcaldes.

9.3.- Responsabilitat de l’Ajuntament amb el desastrós desenvolupament de la temporada turística.

 

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

10è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.

11è- Mocions de control presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

11.1.- L’estat de les escoles a l’inici del curs.

11.2.- Pios 2012.

11.3.- Obres adjudicades a la JGL de 14 de juny de 2012.

12è- Precs i Preguntes.