ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL PROPER DIMARTS, 26 DE MARÇ DE 2013.

I. PART RESOLUTÒRIA.

1r.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia sobre desnonaments.

2n.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta núm. 02/13, del Ple ordinari de 28 de febrer de 2013.

3r.- Aprovació provisional de l’establiment de la taxa per a la prestació de serveis d’intervenció municipal en les activitats i/o instal·lacions, i la corresponent ordenança fiscal.

4t.- Sol·licituds de bonificació de l’ICIO per a obres declarades d’especial interès o utilitat municipal.

5è.- Coneixement pel Ple dels següents expedients:

Aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2012.

Informe d’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de l’exercici 2012.

6è.- Aprovació inicial del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar Municipal de Sant Josep.

7è.- Aprovació de la prorroga del contracte amb l’empresa HERBUSA, per a la prestació del servei de recollida de RSU, neteja viària i de platges.

8è.- Aprovació inicial de la segona modificació puntual de les NNSS de planejament.

9è.- Mocions presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

9.1.- Modificació de la Llei 6/2005.

9.2.- Modificació de l’ordenança municipal per a la prestació en tot el municipi de Sant Josep del Servei de Transport interurbà de passatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor.

9.3.- Per exigir al Consell d’Eivissa, que es compleixin i s’executin els projectes previstos amb els anomenats Fons estatutaris a ses Salines i Calo de s’Oli.

9.4.- L’abastiment d’aigua dessalada a tot el municipi.

 

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

10è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia

11è.- Mocions de control presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

11.1.- Ordenança de publicitat exterior.

11.2.- Aplicació del Real Decret Llei 6/2012, de 8 de juny, de mesures urgents sobre el règim sancionador en matèria de transport públic discrecional de viatgers.

11.3.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida i eliminació de fems.

12è.- Precs i Preguntes.