ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI NÚM. 10/12, A CELEBRAR EL PROPER DIA 25 D’OCTUBRE DE 2012 A LES 12.00 HORES.

I. PART RESOLUTÒRIA.

1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta núm. 09/12, del Ple ordinari de 27 de setembre de 2012.

2n.- Aprovació de la pròrroga del vigent contracte del servei de gestió de la guarderia de Cala de Bou.

3r.- Aprovació inicial de la modificació de determinats articles del Reglament de règim intern de l’escola infantil Es Vedranell.

4t.- Aprovació de l’expedient d’autorització de despeses plurianuals.

5è.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida i eliminació de fems.

6è.- Aprovació de sol·licituds de bonificació de l’ICIO per a obres declarades d’especial interès o utilitat municipal.

7è.- Mocions presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

7.1.- Retirada de l’antena de telefonia situada vora la carretera de Sant Josep.

7.2.- Per demanar una rectificació als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013.

7.3.- Posada en marxa del nou centre de salut de Sant Josep.

7.4.- Manteniment del descompte del 50% als residents de les Illes en els bitllets per viatjar.

 

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

8è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.

9- Mocions de control presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

9.1.- L’estat de tramitació de l’adaptació al PTI de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic.

9.2.- Projectes litoral de Cala de Bou.

9.3.- La figura de tècnic d’esports a l’Ajuntament de Sant Josep

10è- Precs i Preguntes.