ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI NÚM. 11/12, A CELEBRAR EL PROPER DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2012 A LES 12.00 HORES

I. PART RESOLUTÒRIA.

1r.- Declaració Institucional sobre “Eliminació de violència contra les Dones”.

2n.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta núm. 10/12, del Ple ordinari de 25 d’octubre de 2012.

3r.- Aprovació inicial del Pla d’emergències municipal redactat per Control, Orden y Seguridad, S.L.

4t.- Aprovació inicial de la modificació del traçat d’un camí d’accés a les parcel·les 181 i 182 del polígon cadastral 21.

5è.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’accés electrònic dels ciutadans i ciutadanes als serveis públics de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

6è.- Mocions presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

 

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

7è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.

8è.- Mocions de control presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

9è.- Precs i Preguntes.

 

Sant Josep de sa Talaia, 26 de novembre de 2012.

L’ALCALDESSA,

Sign.: María Nieves Marí Marí.