CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI NÚM. 02/18, DE 22 DE FEBRER

ASSUMPTE: CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI NÚM. 02/18, DE 22 DE FEBRER

D’acord amb el que preveu l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i article 81 de la Llei 20/06, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i havent de celebrar sessió ordinària de Ple,

RESOLC:

Que es convoqui sessió ordinària del Ple de la corporació per al proper dijous, dia 22 de febrer de 2018, a les nou hores trenta, en primera convocatòria, per tal de tractar sobre els següents punts:

I. PART RESOLUTÒRIA
1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta núm. 01 /18, de 25 de gener de 2018.
2n.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 01/18, de crèdits extraordinaris, finançats amb càrrec al Fons de Contingència.
3r.- Informe de compliment dels terminis de pagament establerts en la Llei 15/2010 (4t trimestre 2017)
4t.- Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 de les NNSS consistent en la nova regulació dels usos, la regulació de les activitats complementàries regulades per la llei 8/2012 i la prohibició de l’ús de lloguer vacacional en els edificis de tipologia plurifamiliar.
5è.- Mocions presentades per escrit per GUANYEM sobre:
5.1.- Bonificació del 90% sobre les taxes municipals per famílies nombroses.
5.2.- Suport a la vaga feminista del 8 de març
5.3.- Per debatre al Ple projectes crítics pel futur del Municipi
6è.- Moció presentada per AL-IN per sol·licitar l’obertura de nous vials d’accés als carrers de ses Salines i es Codols, a la parròquia de Sant Jordi.

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
7è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.
8è.- Moció de control presentada per escrit pel GPM sobre el “Nou planejament urbanístic del municipi de Sant Josep”
9è.- Precs i preguntes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Josep Marí Ribas

Sant Josep de sa Talaia, 19 de febrer de 2018.

Document en pdf