Sessió ordinària del ple de la corporació feta el dia 22 de febrer de 2018

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DE PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 22 DE FEBRER DE 2018

Extracte dels acords adoptats:

1r.- Aprovació de l’esborrany de l’acta núm. 01 /18, de 25 de gener de 2018.

2n.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 01/18, amb la modalitat de crèdits extraordinaris, amb càrrec al Fons de Contingència, d’acord amb el següent detall:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS:

Ple-22022018-1

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Fons de Contingència per a imprevistos, en els termes següents:

Ple-22022018-2

Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.

3r.- Informe de compliment dels terminis de pagament establerts en la Llei 15/2010 (4t trimestre 2017).
El Sr. Alcalde diu que, segons aquest informe, el període mitjà de pagament a proveïdors ha set de 31,57 dies.

4t.- Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 de les NS consistent en la nova regulació dels usos, la regulació de les activitats complementàries regulades per la Llei 8/2012 i la prohibició de l’ús de lloguer vacacional en els edificis de tipologia plurifamiliar. Es deixa l’assumpte damunt la taula.

5è.- Mocions presentades per escrit per GUANYEM sobre:

5.1.- Bonificació del 90% sobre les taxes municipals per famílies nombroses. S’acorda:
Aplicar una bonificació a totes les taxes referents a serveis bàsics i serveis socials, del 90% del seu import a les famílies nombroses residents al nostre municipi.

5.2.- Suport a la vaga feminista del 8 de març. S’acorda:
– Donar suport a la Vaga General de les Dones, facilitant el seu desenvolupament en aquesta corporació.
– Facilitar amb tots els mitjans materials, personals i de difusió les manifestacions, concentracions, activitats i actes que convoquin les associacions de dones en el 8 de març.
– Enarborar la bandera feminista a l’Ajuntament com a símbol de suport a la lluita de les dones.

5.3.- Per debatre al Ple projectes crítics per al futur del Municipi. Es rebutja la Moció.

6è.- Moció presentada per AL-IN per sol·licitar l’obertura de nous vials d’accés als carrers de ses Salines i es Còdols, a la parròquia de Sant Jordi. Es rebutja la Moció.