CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI NÚM. 03/18, DE 22 DE MARÇ

ASSUMPTE: CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI NÚM. 03/18, DE 22 DE MARÇ

D’acord amb el que preveu l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i article 81 de la Llei 20/06, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i havent de celebrar sessió ordinària de Ple,

RESOLC:

Que es convoqui sessió ordinària del Ple de la corporació per al proper dijous, dia 22 de març de 2018, a les nou hores trenta, en primera convocatòria, per tal de tractar sobre els següents punts:

I. PART RESOLUTÒRIA
1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta següent:
– Acta núm. 2/18, del Ple ordinari de 22 de febrer
2n.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 01/18. Operacions pendents d’aplicar a pressupost a 30/12/2017.
3r.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 03/18, suplements de crèdit, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
4t.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 04/18, crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
5è.- Aprovació de la sol·licitud d’IBISEC de bonificació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres declarades d’especial interès o utilitat municipal.
6è.- Informació sobre l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Exercici 2017.
7è.- Moció presentada pel Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Josep relativa a l’adequació de la regla de despesa dels ens locals.
8è.- Moció presentada pel Grup Municipal Guanyem Sant Josep relativa a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Josep a la Plataforma per un bon finançament per a les Illes Balears.
9è.- Moció presentada per AL-IN per a sol·licitar es separin els tallers que es fan al Centre Social sa Carroca.
10è.- Moció presenta per AL-IN per obrir urgentment l’escoleta de Can Nebot.

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
11è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.
12è.- Moció de control presentada per escrit pel GPM, sobre el nou Plec d’autoritzacions per a l’explotació dels serveis de platges.
13è.- Precs i preguntes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Josep Marí Ribas
Sant Josep de sa Talaia, 16 de març de 2018.

Document pdf