Sessió ordinària del ple de la corporació feta el dia 25 d’abril de 2019

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DE PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 25 D’ABRIL DE 2019

Extracte dels acords adoptats

Presa de possessió del regidor del PSOE, Sr. Roberto Marí Suñer.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (acta de la sessió ordinària de 28 de març i acta de la sessió extraordinària de 02 d’abril)

2. Aprovació del Pla economicofinancer 2019-2020 de l’Ajuntament

3. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 04/2019 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al Fons de Contingència
Exposició al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB.

4.. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 05/2019, amb la modalitat d’aplicació del superàvit corresponent a l’exercici 2018
Exposició al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB.

5. Resolució de les al·legacions, aprovació definitiva i inici de la contractació de la concessió de serveis per a la gestió del servei públic d’enllumenat públic exterior

6.- Moció presentada per escrit per GUANYEM per la transformació energètica al municipi de Sant Josep de sa Talaia. S’acorda:
– Establir una bonificació fiscal del 50 % a l’impost d’activitats econòmiques als subjectes passius que utilitzen o produeixen energies a partir d’instal·lacions per l’aprofitament de renovables o sistemes de cogeneració.
– Establir una bonificació fiscal del 50 % a l’impost de béns immobles (IBI) durant els primers tres anys per a la instal·lació a habitatges de sistemes d’aprofitament d’energia solar (tèrmica o fotovoltaica).
– Establir una bonificació fiscal del 95 % en la quota íntegra de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a les instal·lacions de sistemes d’aprofitament d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica).
– Sol·licitar l’inici d’un estudi tècnic per a la transformació energètica dels edificis municipals, amb instal·lació de sistemes de captació d’energia fotovoltaica per a aconseguir l’autoconsum de tots els edificis de titularitat pública municipal i fins que això s’aconsegueixi, modificar el contracte d’electricitat i fer-ho mitjançant energies verdes, amb certificació que l’energia consumida provingui de fonts renovables.