Sessió ordinària del ple de la corporació feta el dia 25 de juliol de 2019

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 25 DE JULIOL DE 2019

 

MANIFESTACIÓ DE CONDOL

En primer lloc el Sr. Alcalde, amb el consens i unanimitat de tots els regidors vol fer constar el seu dolor per la mort, ahir, d’un operari del servei de neteja municipal i en aquest sentit farem un minut de silenci.

 

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Acta Ple extraordinari de 03 de juliol de 2019

  1. Tancament i liquidació del Pressupost. Aprovació del Compte General exercici 2018

S’acorda:

Aprovar el Compte General de l’exercici 2018.

Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que la integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes

  1. . Designació festes locals per a l’any 2020

S’acorda:

.- Designar festes locals per a l’any 2020, els següents dies:

Parròquies de Sant Josep de sa Talaia, es Cubells i Sant Agustí des Vedrà.

– Dijous, dia 19 de març, festivitat de Sant Josep.

– Dimecres, dia 05 d’agost, festivitat de Santa Maria.

Parròquies de Sant Jordi de ses Salines i Sant Francesc de s’Estany.

– Dijous, dia 23 d’abril, festivitat de Sant Jordi.

– Dimecres, dia 05 d’agost, festivitat de Santa Maria.

.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral del Govern de les Illes Balears.

  1. . Aprovació de la modificació de la línia d’acció “Ajudes compra de llibres” del Pla estratègic de subvencions vigent

S’acorda:

Modificar la línia d’acció “Ajudes compra de llibres”, el redactat de la qual quedaria de la següent manera:

PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ
LÍNIA D’ACCIÓ: AJUDES COMPRA DE LLIBRES DE TEXT D’ESO O DISPOSITIUS DIGITALS INDIVIDUALS PER A ALUMNAT DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA ADHERIT PROGRAMA TAC
Àmbit temporal Exercici 2019
Cost previsible 33.934,82 € de l’aplicació pressupostària 3261 48033
 

Objectiu general

•Donar suport econòmic per a l’adquisició de llibres de text a alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, escolaritzat a un centre que no estigui adherit al Programa de reutilització de llibres de la Conselleria.

•Donar suport econòmic per a l’adquisició de dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària adherit al Programa TAC

 

Objectius específics

 

•Concedir ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text a alumnat empadronat al municipi de Sant Josep, que cursi estudis d’educació secundària obligatòria a centres que no tenen instaurat el programa de reutilització de llibres de text.

• Concedir ajudes econòmiques per a l’adquisició de dispositius digitals individuals a alumnat empadronat al municipi de Sant Josep, que cursi estudis d’educació primària o d’educació secundària obligatòria a centres adherits al Programa TAC. Han d’estar matriculats als cursos que es poden beneficiar del Programa TAC

 

 

Destinataris Alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursi ESO o Primària (només els cursos que participin en el Programa TAC).
Règim Concurrència

  • Nombre de sol·licituds presentades
  • Nombre d’ajudes concedides/denegades/excloses
Indicadors d’avaluació
  • % de renda de la unitat familiar (només per al cas d’ajudes compra llibres de text ESO)
  • Despesa efectuada en l’adquisició d’aquests materials

 

Publicar l’esmentat acord , al BOIB i a la web de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

  1. Modificació de l’article 34.6 de l’Ordenança de la remor i les vibracions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

S’acorda:

.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 34.6 de l’Ordenança de la remor i les vibracions, publicada al BOIB núm. 40 de 28 de març de 2019, substituint l’expressió “… se tindrà que….“ per l’expressió “…es podrà..”.

Així on diu:

“6. En el cas d’infraccions tipificades com a molt greus, a l’inici de l’expedient sancionador s’hauran de prendre mesures provisionals i a la resolució de l’expedient caldrà aplicar la sanció econòmica corresponent i com a mínim una de les altres sancions previstes en aquest article per infraccions molt greus.”

Haurà de dir:

“6. En el cas d’infraccions tipificades com a molt greus, a l’inici de l’expedient sancionador es podran adoptar mesures provisionals i a la resolució de l’expedient es tindrà d’aplicar la sanció corresponent.”

.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial a informació pública, previ anunci a la secció corresponent del BOIB i a la web municipal,

6.- Moció presentada per escrit pel Grup Ara Eivissa – Guanyem l’Esquerra, per a la tramitació i aprovació d’un pla d’ordenació dels recursos naturals de l’ANEI de Comte.

S’acorda:

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia prendrà les mesures oportunes per tal que no s’hagin de concedir noves llicències que puguin implicar contravenir les mesures incloses en aquest Pla mentre dura la seua tramitació.