CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI NÚM. 01/18, DE 25 DE GENER

ASSUMPTE: CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI NÚM. 01/18, DE 25 DE GENER

D’acord amb el que preveu l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i article 81 de la Llei 20/06, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i havent de celebrar sessió ordinària de Ple,

RESOLC:

Que es convoqui sessió ordinària del Ple de la corporació per al proper dijous, dia 25 de gener de 2017, a les nou hores trenta, en primera convocatòria, per tal de tractar sobre els següents punts:

I. PART RESOLUTÒRIA
1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta núm. 12 /17, de 18 de desembre de 2017.
2n.- Mocions presentades per escrit pel GMP sobre:
2.1.- “Inversions derivades dels ingressos per la disposició transitòria 10a de la Llei 2/2014”.
2.2.- “Donar suport i defensar la presó permanent revisable”
3r.- Mocions presentades per escrit per GUANYEM, sobre:
3.1.- “Bonificació del 90% sobre els impostos i taxes locals per famílies nombroses”.
3.2.- “Sobre Ahed Tamimi, menor Palestina Empresonada”

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
4t.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.
5è.- Moció de control presentada per escrit per AL-IN sobre l’escoleta de Can Nebot
6è.- Precs i preguntes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Josep Marí Ribas

Sant Josep de sa Talaia, 22 de gener de 2018.

L’ALCALDE, Sign.: Josep Marí Ribas.

davant meu LA SECRETÀRIA, Sign.: María Domingo García.

Document pdf