Sessió ordinària del ple de la corporació feta el dia 25 de gener de 2018

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DE PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 25 DE GENER DE 2018

Extracte dels acords adoptats:

1r.- Aprovació de l’esborrany de l’acta núm. 12 /17, de 18 de desembre de 2017.

2n.- Mocions presentades per escrit pel GMP sobre:
2.1.- “Inversions derivades dels ingressos per la disposició transitòria 10a de la Llei 2/2014”. S’acorda:
-Incorporar al Pressupost de l’exercici 2018 les quantitats recaptades en exercicis anteriors en concepte d’ingrés extraordinari per l’aplicació de la disposició transitòria 10a de la LOUS.
– Convocar el Consell Social Municipal durant el primer trimestre de 2018 i presentar les propostes generals dins del marc previst per la LOUS, per conèixer les prioritats de les associacions representades i poder tramitar els projectes i obres durant l’any en curs.

2.2.- “Donar suport i defensar la presó permanent revisable”. Es rebutja la Moció.

3r.- Mocions presentades per escrit per GUANYEM, sobre:
3.1.- “Bonificació del 90% sobre els impostos i taxes locals per a famílies nombroses”. Es retira de l’ordre del dia.

3.2.- “Sobre Ahed Tamimi, menor Palestina Empresonada”. S’acorda:
– Mostrar suport a Ahed Tamimi, a tota la seva família i a totes aquelles persones que dia a dia incansablement lluiten pels drets del seu poble i la seva llibertat.
– Instar al Govern d’Espanya a sol·licitar l’alliberament immediat d’Ahed Tamimi i totes les persones que estan de forma il·legal i irregular a la presó.