Sessió ordinària del ple de la corporació feta el dia 27 de setembre de 2018

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DE PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018

Extracte dels acords adoptats:
 
1.- Aprovació de les actes de plens anteriors: acta del Ple ordinari de 26 de juliol i acta del Ple extraordinari de 31 d’agost.
 
2.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a l’execució del projecte d’ordenació de la costa de la badia de Portmany
No s’aprova per no reunir la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació
 
3.- Sol·licitud de concessió de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc a membres de la Policia Local de Sant Josep. S’acorda:
– Proposar la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc als membres de la Policia Local de Sant Josep, que a continuació es detallen:
 
– DNI 41445103 T,
– DNI 41436454E,
– DNI 41442813X,
– DNI 41443195R,
– DNI 07944242L,
– DNI 41446122F,
 
Atès que tots els proposats han tengut una trajectòria professional destacada durant els més de trenta anys de prestació de serveis en aquest Ajuntament i no tenen expedient disciplinari o sanció disciplinària pendent de cancel·lar en el seu expedient personal, reunint així les condicions establertes a l’art. 117 del Decret 28/2015, de 30 d’abril, mitjançant el qual s’aprova el Reglament marc de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears (BOIB de 30 d’abril).
Elevar la sol·licitud a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, per a la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc.
 
4.- Aprovació del Compte General de l’exercici 2017. S’acorda:
– Aprovar el Compte General de l’exercici 2017.
Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que la integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, tal com s’estableix en l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 
5.- Aprovació de l’expedient de revisió de preus 2018 de la retribució pel servei de recollida de residus, neteja viària, neteja del litoral i gestió de posidònia del municipi de Sant Josep de sa Talaia, a preus de maig de 2018. S’acorda:
– Fixar la retribució revisada per a l’any 2018, de conformitat amb l’estudi econòmic presentat, en la quantitat de 4.924.967,52 €, IVA inclòs al 10 per 100, a preus de maig de 2018.
 
6.- Modificació de crèdit núm. 12/2018 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. S’acorda:
– Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 6209/2018, del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, com segueix a continuació:

Altes en aplicacions de despeses

Aplicació Descripció Crèdits definitius Suplement de crèdit Crèdits
finals
Progr. Econòmica
1621 22744 Recollida selectiva 1.367.882,12

42.954,72

1.410.836,84

1621 22700 Recollida fems 2.144.491,88 58.943,20 2.203.435,08
163 22714 Neteja viària 992.580,11 20.278,16 1.012.858,27
1722 22715 Neteja platges 617.692,92 12.493,68 630.186,60
TOTAL 5.122.647,03 134.669,76 5.257.316,79

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior, en els següents termes:

Altes en Concepte d’Ingressos

Aplicació: econòmica Descripció Euros
Cap. Art. Conc.
8 87 8700 Romanent de tresoreria per a despeses generals 134.669,76
TOTAL INGRESSOS 134.669,76

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l’article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l’estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.
– Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
 
7.- Aprovació incentiu per objectius de recollida selectiva. S’acorda:
-. Aprovar la concessió de l’incentiu a UTE Es Vedrà, SA, contractista del servei de recollida de residus, del 15 per cent dels ingressos obtinguts per part de l’Ajuntament, dels Sistemes Integrats de Gestió de paper-cartró, vidre i envasos lleugers, establert a l’apartat 13.2.2 dels PCTE, per import de 82.709,93 € més 10 per 100 d’IVA, que fa un total de 90.980,92 €, tot això condicionat a la definitiva aprovació de l’expedient de modificació del pressupost núm. 10/2018, (exp. G-4064/2018), a fi de suplementar la partida 1621 22744.
– Establir el nou objectiu a superar per poder tenir dret a l’incentiu en el 18,34 per cent.
 
8.- Modificació de crèdits núm. 10/2018 en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. S’acorda:
-. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2018 (exp. G-4064/2018), del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec a el romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, com segueix a continuació:

Altes en aplicacions de despeses

Aplicació Descripció Crèdits definitius Modificació de crèdit Crèdits
finals
Progr. Econòmica
1621 22744 Recollida selectiva 1.367.882,12 82.709,93 1.450.592,05
TOTAL 1.367.882,12 82.709,93 1.450.592,05

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de Tresoreria de l’exercici anterior, en els següents termes:

Altes en Concepte d’ingressos

Aplicació: econòmica Descripció Euros
Cap. Art. Conc.
8 70 00 Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals 82.709,93
TOTAL INGRESSOS 82.709,93

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l’article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l’estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.
. – Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
 
9.- Modificació d’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de la piscina municipal. S’acorda:
– Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de la piscina, amb la redacció que a continuació es transcriu:

“5) Bonificacions
1. Els usuaris d’una mateixa unitat familiar tindran un 25% de descompte sobre la quota, sempre que estiguin abonats en nombre de 3 o més membres familiars.
2. Els usuaris que acreditin tenir el carnet de pensionista, o patir una discapacitat de més del 33% gaudiran d’una bonificació del 40% sobre la quota tributària.
3. Descompte del 90% per als usuaris que acreditin estar en possessió del títol de família nombrosa. Per gaudir de la bonificació, caldrà presentar en el moment de la sol·licitud de inscripció, certificat de família nombrosa vigent per a l’any corresponent.
4. En cas de tenir opció a més d’un descompte, només es podrà aplicar el descompte més gran.
5. En el cas de famílies amb pocs ingressos, podran concedir-se reduccions en les quotes, o fins i tot, exempcions, a proposta dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

I la redacció de les disposicions derogatòria i la modificació de la disposició final.

Disposició derogatòria,
Queda derogada l’anterior Ordenança fiscal reguladora per la utilització piscina municipal de Sant Josep, aprovada pel Ple del 26 d’octubre de 2011.

Disposició final
La present Ordenança fiscal modificada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el 27 de setembre de 2018, entrarà en vigor en el moment de la publicació integra de la modificació en el BOIB, s’aplicarà a partir del següent dia hàbil de la seva publicació i continuarà vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació expresses.”

-. Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d’aquest en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB),
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://santjosep.sedelectronica.es].
 
10.- Modificació d’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives i activitats extraescolars esportives del municipi de Sant Josep. S’acorda:
-. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives i activitats extraescolars esportives del municipi de Sant Josep, amb la redacció que a continuació es transcriu:

5) Bonificacions
1. Els usuaris d’una mateixa unitat familiar tindran un 25% de descompte sobre la quota, sempre que estiguin abonats en nombre de 3 o més membres familiars.
2. Els usuaris que acreditin tenir el carnet de pensionista, o patir una discapacitat de més del 33% gaudiran d’una bonificació del 40% sobre la quota tributària, excepte en el cas de cursets específics per a pensionistes, que gaudiran d’un preu especial.
3. Descompte del 90% per als usuaris que acreditin estar en possessió del títol de família nombrosa. Per gaudir de la bonificació, caldrà presentar en el moment de la sol·licitud de inscripció, certificat de família nombrosa vigent per a l’any corresponent.
4. En cas de tenir opció als 2 primers supòsits d’aquest article, només es podrà aplicar el descompte més gran.
5. En el cas de famílies amb pocs ingressos, podran concedir-se reduccions en les quotes, o fins i tot, exempcions, a proposta dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

I la redacció de la disposició derogatòria i la modificació de la disposició final:

Disposició derogatòria,
Queda derogada l’anterior Ordenança fiscal reguladora per la utilització de les instal·lacions esportives i activitats extraescolar esportives del municipi de Sant Josep aprovada pel Ple de 31 de Juliol de 2008.

Disposició final
La present Ordenança fiscal, modificada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el 27 de setembre de 2018, entrarà en vigor en el moment de la publicació íntegra de la modificació en el BOIB, s’aplicarà a partir del següent dia hàbil de la seva publicació, i continuarà vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació expresses.”

-. Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d’aquest en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://santjosep.sedelectronica.es].

11.- Modificació d’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis i realització d’activitats de l’Escola Municipal i banda de música Can Blau. S’acorda:
-. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis i realització d’activitats de l’Escola Municipal i banda de música Can Blau, amb la redacció que a continuació es transcriu:

“6) Exempcions i bonificacions.
Es concediran les bonificacions que consten en el quadre de l’article anterior i que són les següents:
1. Descompte de 5,00 euros per matrícula i mensualitat als infants empadronats al municipi.
2. Descompte de 10,00 euros per matrícula als adults empadronats que cursin de 1r a 6è d’ensenyaments elementals.
3. Descompte de 30,00 euros per pagament mensual durant 3 mesos als adults empadronats que cursin de 1r a 6è d’ensenyaments elementals.
4. Descompte de 5,00 euros per 2n i 3r germà en les mensualitats.
5. Descompte del 90% de la matricula i mensualitats, per a famílies nombroses. Per gaudir de la bonificació, caldrà presentar en el moment de la sol·licitud de matrícula i pagament de les mensualitats, certificat de família nombrosa vigent per a l’any corresponent.
6. Es pagarà només una matrícula, la que suposi més cost, per família quan hi hagi més d’un membre de la unitat familiar cursant-hi estudis.
7. Descompte de 5,00 euros als empadronats per curs de piano o veu (com a segon instrument)

En cas de tenir opció a més d’un descompte, només s’aplicarà el més gran.

I la nova redacció de les disposicions derogatòria i final :

Disposició derogatòria,
Queda derogada l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis i realització d’activitats de l’escola municipal i banda de música Can Blau, aprovada pel Ple del 27 d’octubre de 2017.

Disposició final
La present Ordenança fiscal, modificada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el 27 de setembre de 2018, entrarà en vigor en el moment de la publicació íntegra de la modificació en el BOIB, i s’aplicarà a partir del següent dia hàbil de la seva publicació, i continuarà vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació expresses.”

-Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d’aquest en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://santjosep.sedelectronica.es].
 

12.- Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per aplicació del superàvit 2017. S’acorda:

-. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2018, amb la modalitat d’aplicació del superàvit corresponent a l’exercici 2017, d’acord amb el següent detall:
1) Crèdits extraordinaris:

PARTIDA NOM IMPORT
1532 61917 REFORÇ DE FERM CARRERS CALA VEDELLA – CARRER DES COLL DE S’ORATGE I ALFABEGUERA 125.946,64 €
1531 60930 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ALACANT, CALA DE BOU 119.379,42 €
1531 60920 URBANITZACIÓ CARRER SARAGOSSA, SITGES I MANRESA, CALA DE BOU 389.114,80 €
171 62221 PARC INFANTIL COL·LEGI PÚBLIC L’URGELL, SANT JOSEP 56.449,86 €
1532 61918 REFORÇ PAVIMENT CARRERS ZONA ESPORTIVA I ZONA CALA DE BOU, C. TARRAGONA, TOLEDO, TEROL, ECIJA, LEGANÉS, CARMONA, JAÉN, HUELVA, GRANADA I SALAMANCA 464.652,74 €
453 61919 REFORÇ DE FERM DE LA CARRETERA DE CALA TARIDA, DESDE LA ROTONDA CALA VEDELLA ALA ROTONDA DE CALA TARIDA 978.836,67 €
342 63213 NOVA COBERTA PISCINA MUNICIPAL 614.430,69 €
342 63214 COBERTA I PAVIMENT POLIESPORTIU CAN GUERXO 511.589,56 €
TOTAL 3.260.400,38 €

2) Suplements de crèdit:

Partida Denominació Crèdit inicial Import de l’alta del crèdit
011 31012 Interessos préstec BBVA, núm. 10129837 1.196,94 € 2.132,78 €
011 91312 Amortització préstec BBVA, núm. 10129837 30.468,26 € 213.277,84 €
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 215.410,62 €

Total crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 3.477.007,94

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del Pressupost de l’exercici anterior, en els següents termes:

Alta en concepte d’ingressos
Partida Denominació Import
870 00 Romanent de tresoreria per a despeses generals 3.477.007,94

-. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB,

13.- Informe de compliment dels terminis de pagament en la Llei 15/2018, 2n trimestre 2018
El període mitjà dels pagaments realitzats en el trimestre (entre l’01/04/18 i el 30/06/18) ha estat de 7,22 dies i el període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral de 10,33 dies.
 
14.- Moció presentada pel GPM sobre millora de la seguretat del vial de servei de la carretera de l’Aeroport. S’acorda:
– El Ple de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, es compromet a estudiar de manera immediata juntament amb el Consell d’Eivissa les mesures necessàries perquè en el vial de servei de la carretera de l’aeroport, en el seu pas per la zona industrial, es garantitzin les mesures de seguretat necessàries en una zona transitada tant per vianants com per vehicles, per la qual cosa s’haurà de contemplar com una carretera que travessa una zona urbana.