Sessió ordinària del ple de la corporació feta el dia 28 de juny de 2018

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DE PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 28 DE JUNY DE 2018

Extracte dels acords adoptats:

1.- Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, 28 de juny de 2018
La Corporació municipal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia:
– Convida a tota la ciutadania a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumam a totes les veus que clamen per un futur en igualtat de totes les persones al marge de la seva identitat sexual i/o de gènere i de la seva orientació sexual.
– Reafirmam el nostre compromís amb els drets humans i, en conseqüència, amb la diversitat sexual, així com la no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat de gènere, reconeixent els avanços en aquest marc, al mateix temps que reiteram la nostra ferma determinació d’avançar en la superació de les barreres que encara perviuen avui dia.
– Constatam la necessitat d’invertir en polítiques en favor de la diversitat sexual i la no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat de gènere a través del desenvolupament de programes i projectes d’atenció, informació, formació, sensibilització i conscienciació, que facin del municipi un espai segur per a la diversitat sexual en totes les seves manifestacions.
– Condemnam qualsevol tipus d’agressió, incloent tant la violència física com la verbal, la humiliació i el menyspreu cap a persones LGTBI al nostre país i ens comprometem a continuar treballant en la informació i formació de la Policia Local.
– Afirmam que no són possibles les polítiques d’igualtat sense els Ajuntaments. Per aquest motiu, reivindicam la necessitat de dotar a les Entitats Locals de les competències en aquesta matèria així com de suficients mitjans i recursos per, en col·laboració amb el Govern i les CCAA, assegurar la implementació adequada de totes les polítiques i iniciatives necessàries per a garantir la igualtat efectiva de les persones en tots els nostres pobles i ciutats”.

2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Acta núm. PL/2018/1)
3.- Aprovació modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de documents administratius, en el sentit següent:
Suprimir l’art 7, epígraf tercer, últim paràgraf (“Per a la celebració de bodes fora de l’Ajuntament”) de l’Ordenança.

Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seua exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província

4.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la celebració i autorització de matrimonis i altres cerimònies civils a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
– Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la publicació d’un anunci en el BOIB i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament

5.- Aprovació Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per als anys 2018-2019.
Publicació al BOIB i a la web de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Concessió de la Medalla al Mèrit al Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia
Publicació en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació

7.- Concessió de la Medalla al Mèrit al Grup Folklòric Sa Colla des Vedrà
Publicació en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació

8.- Concessió de la Medalla al mèrit al Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines
Publicació en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació

9.- Concessió de la Medalla al mèrit a l’Associació de Vesins des Rafal Trobat
Publicació en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació

10.- Resolució de l’ expedient de revisió d’ofici de la llicència 30/2001.

11.- – Aprovació inicial de la documentació corresponent a la modificació puntual núm. 6 de les NS de planejament municipal redactada pels Arquitectes José Mª Mayol Comas i Antonio Ramis Ramos per a la modificació puntual de les NS de Sant Josep de sa Talaia relativa a l’ordenació mitjançant un àrea d’actuació de l’àmbit de sòl urbà de Caló d’en Reial.

12.- Moció presentada pel GPM sobre focus de mosques als quiròfans de l’Hospital de Can Misses. S’acorda:
– L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia insta el Govern de les Illes Balears a iniciar un expedient informatiu per clarificar quines han estat les causes de l’aparició de mosques a la zona de quiròfans de Can Misses, per analitzar quins protocols han fallat i informar de la resolució final d’aquest expedient.

-L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia insta el Govern de les Illes Balears a donar solució de forma ràpida i efectiva als problemes que han derivat en la crisi dels focus de mosques en els quiròfans de l’Hospital de Can Misses.

– L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia insta el Govern de les Illes Balears a exigir responsabilitats contundents a la concessionària al considerar d’extrema gravetat l’aparició de mosques a l’àrea de quiròfans de Can Misses.

– L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia insta el Govern de les Illes Balears a realitzar un Pla d’inspeccions en totes les infraestructures sanitàries de la nostra comunitat per evitar que es torni a repetir algun cas similar.
13.- Moció presentada pel GPM sobre habitatges de protecció oficial. S’acorda:
Sol·licitar al Consell d’Alcaldes que encarregui informe jurídic detallat amb l’objectiu de crear mecanismes perquè els municipis puguin augmentar considerablement, en un termini aproximat de mig any, la quantitat de sòl disponible per a VPO.

PRIMER modificar de la LUIB que permeti tramitar modificacions de planejament general per augmentar el sostre de VPO en sòl urbà o periurbà, el procediment del qual no excedeixi dels 6 mesos de tramitació, establint mesures que accelerin el seu tràmit d’avaluació ambiental, mesures per restringir els informes sectorials preceptius als estrictament necessaris, mesures per circumscriure l’informe preceptiu i final del Consell Insular a extrems d’estricta legalitat referents a les directrius d’ordenació presents en el PTI.

SEGON modificació de la LUIB que permeti la tramitació d’estudis de detall que tenguin per objecte solars per a la promoció de VPO, el procediment d’aprovació dels quals redueixi la seua actual exposició al públic de 30 dies.

TERCER modificació de la legislació corresponent reguladora de l’Interès General de tal manera que es pugui autoritzar, amb tots els condicionants que el Consell d’Alcaldes pacti i amb especial referència a treballadors públics, que permeti la creació de VPO en sòl periurbà o Àrea de Transició. El Consell d’Alcaldes també es comprometrà a fixar les condicions en què es tramitaran els Interessos Generals a les esmentades zones fins que no es produeixi la modificació legislativa mencionada, encara que sigui en el règim unifamiliar.

QUART modificació de la legislació que permeti a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, que està tramitant les actualitzacions del seu planejament general i que ha quedat afectat per la nova llei d’urbanisme, poder continuar l’esmentada tramitació amb l’objectiu de poder incorporar VPO.