Sessió ordinària del ple de la corporació feta el dia 29 d’agost de 2019

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 29 D’AGOST DE 2019.

 
Extracte dels acords adoptats:
 

  1. Informe de compliment dels terminis de pagament establerts a la Llei 15/2018, 2n trimestre 2019

Ell període mitjà dels pagaments realitzats en el segon trimestre (entre l’01/04/2019 i el 30/06/2019) ha estat de 30,11 dies i el període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral de 10,65 dies.

 

  1. Modificació d’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la intervenció municipal per a la instal·lació, l’inici i l’exercici d’activitats i les obres vinculades

S’acorda:

. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la intervenció municipal per a la instal·lació, l’inici i l’exercici d’activitats i les obres vinculades

Exposició en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://santjosep.sedelectronica.es].

 

  1. Desestimació dels recursos de reposició interposats contra l’Acord del Ple de data 30 de maig de 2019 (EXP. 6.856/2018).

S’acorda:

Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. amb NIF núm. 41452977-P, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Josep, adoptat en sessió ordinària celebrada el 30.05.2019, confirmant d’aquesta manera l’acte administratiu impugnat i en conseqüència denegar la seva sol·licitud de modificar la llista d’antiguitat.

Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. amb NIF núm. 46954847-W, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Josep, adoptat en sessió ordinària celebrada el 30.05.2019, confirmant d’aquesta manera l’acte administratiu impugnat.

Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. amb NIF núm. 44277468-F, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Josep, adoptat en sessió ordinària celebrada el 30.05.2019, confirmant d’aquesta manera l’acte administratiu impugnat.

 

  1. Rectificación del pliego de cláusulas administrativas que ha de regir el contrato de concesión de servicios para la gestión del servicio público de alumbrado público exterior.

Se acuerda:

Aprobar la rectificación solicitada por el TARC de las cláusulas onceava y doceava del pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, regulación armonizada, por concesión de servicios para la gestión del servicio público de alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, convocando su licitación.

 

Exponer los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas a exposición pública para la presentación de alegaciones.

Publicar el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, para la presentación de proposiciones desde la remisión del anuncio para su publicación.

Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas

 

  1. Moció presentada per escrit pel GP sobre vessament d’aigues residuals en el Parc Natural de les Salines

Es rebutja la Moció

 

  1. Moció presentada per escrit pel Grup PxE per a l’ordenació i/o eliminació a la costa del municipi de ancoratges incontrolats, determinades activitats nàutiques comercials suposadament il•licites i sol•licitud de concessió de zones per esports nàutics.

Es rebutja la Moció