Sessió ordinària del ple de la corporació feta el dia 30 de gener de 2020

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 30 DE GENER DE 2020.

Extracte dels acords adoptats:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Sessió ordinària de 18 de desembre de 2019

Sessió extraordinària de 16 de gener de 2020.

  1. Exp. mod. pressupost 01/2020, de suplements de crèdit finançats amb càrrec al Fons de Contingència

S’acorda:

– Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost núm.01/20, amb la modalitat de suplements de crèdit, amb càrrec al Fons de Contingència

– Aquesta modificació es finança amb càrrec al Fons de Contingència per a imprevistos

– Exposar al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB

  1. Moció presentada per escrit conjuntament pels Grups PSOE i UNIDES PODEM sobre el dret a l’educació i la llibertat d’ensenyament

S’acorda:

– Vetllar pel compliment de l’article 27.1 que defensa el dret a l’educació i la llibertat d’ensenyament i de l’article 27.2 de la Constitució espanyola que té com a fonament el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals.

– Reforçar el compliment dels plants d’igualtat, protocols LGTBI i formació en igualtat en els centres educatius per a la prevenció de la violència de gènere i superar el sexisme.

– Garantir la pluralitat de pensament, l’ensenyament de principis de convivència, respecte i tolerància que una societat democràtica ha de compartir a tots els alumnes i les alumnes en l’educació obligatòria tal com recomana el Consell d’Europa.

– Promoure una campanya de suport a la professionalitat i independència del docent i i de suport a la llibertat de càtedra perquè fomenti una educació basada en la llibertat de pensament i el desenvolupament de la capacitat crítica de l’alumnat.

– Reforçar l’autonomia dels òrgans directius dels centres educatius com a peces claus per a la millora del nostre sistema educatiu i com a mitjà per garantir el compliment de l’article 27 sobre el Dret a l’educació i el seu desenvolupament, recollit en la Constitució.

– Reforçar el paper del sistema educatiu amb l’arrelament de l’alumnat en el nostre territori a través del coneixement de la nostra llengua i cultura i del nostre patrimoni.

  1. Moció presentada per escrit pel Grup ARA EIVISSA, perquè la Junta de Govern Local revoqui l’informe favorable a l’interès general d’un hotel a cala d’Hort

Es rebutja la Moció

  1. Moció presentada per PxE per a l’ampliació de la zona d’aparcament controlat (actual zona blava) a Sant Jordi i millora de la seva vigilància

S’acorda:

– Fer estudi previ sobre estendre la zona d’aparcament controlat (zona blava) abans de l’inici de la temporada turística als carrers Aeroport (entre carrer Can Mariano Palerm i av. Vicent Serra), Timbal, Montblanc (entre carrer Timbal i carrer de les Monges) i carrer Plaça Major.

– Si l’estudi encarregat ho aconsella:

Augmentar el control de l’àrea d’aparcament controlat.

Modificar en el que sigui necessari les ordenances municipals a l’efecte de reglamentar l’ús i vigilància de les zones d’aparcament controlat.

Mitjançant ordenança a l’efecte o modificant l’existent, s’establiran les condicions per a la sol·licitud i expedició de les credencials que es determinin per l’ús preferent d’aquestes zones per part de vesins, comerciants i empleats.