Sessió ordinària del ple de la corporació feta el dia 31 de maig de 2018

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DE PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 31 DE MAIG DE 2018

Extracte dels acords adoptats:

Presa de possessió del regidor del GPM Sr. Rafael Tur Cardona

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 04/2018)

2.- Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018 (Gestiona 938/2018), del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec a el romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, com segueix a continuació:

Altes en aplicacions de despeses

c1

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de Tresoreria de l’exercici anterior, en els següents termes:

c2

Exposició al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.

3.-. Informe sobre terminis de pagament
Es dóna compte al Ple de l’informe tramès al Ministeri d’Economia i Hisenda sobre compliment dels terminis de pagament establerts en la Llei 15/2010, pel que fa al primer trimestre de l’exercici 2018.
El període mitjà dels pagaments realitzats en el trimestre (entre l’01/01/18 i el 31/03/18) ha estat de 41,98 dies i el període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral de 15,99 dies.

4.- Moció presentada per GUANYEM relativa a l’obertura i gestió de l’escoleta de Can Nebo. S’acorda:
Instar la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears a assumir amb caràcter urgent l’obertura i la gestió del centre infantil de 0-3 anys de Can Nebot (T.M. de Sant Josep de sa Talaia), perquè pugui començar a funcionar en el curs 2018- 2019.

5.- Moció presentada per GUANYEM sobre bonificacions per a la instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energia solar. S’acorda:
– Establir una bonificació del 95% en la quota íntegra de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a les instal·lacions de sistemes d’aprofitament d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica).
– Realitzar una campanya informativa sobre aquestes bonificacions per donar-les a conèixer entre els ciutadans del municipi.