Activitats culturals

Informació general

Les activitats es realitzaran entre l’1 d’octubre de 2019 i el 26 de juny de 2020.

Les inscripcions de les activitats d’adults es realitzaran a partir del 25 de setembre al Departament d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Sant Josep (tel. 971 801 598), a les oficines municipals de Cala de Bou (tel. 971 345 759) i a les oficines municipals de Sant Jordi (tel. 971 395 122).
Les inscripcions de les activitats infantils es realitzaran a partir del 26 de setembre en el Departament d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Sant Josep (tel. 971 801 598), a les oficines municipals de Cala de Bou (tel. 971 345 759) i a les oficines municipals de Sant Jordi (tel. 971 395 122).
L’ORDRE D’ADMISSIÓ ALS CURSOS SERÀ PER ESTRICTE ORDRE D’INSCRIPCIÓ.

Per inscriure’s a les activitats s’haurà de lliurar la següent documentació:
– Full d’inscripció degudament emplenat.
– Fotocòpia del DNI o volant d’empadronament (per justificar el descompte per a empadronats).
– Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (per a activitats infantils).
– Si escau, document acreditatiu de trobar-se més de 6 mesos a l’atur (per a activitats de persones adultes).
– Si escau, document acreditatiu de familia nombrosa, monoparental, jubilat, pensionista o discapacitat de més d’un 33%.
– Justificant de pagament.

Els pagaments s’han de realitzar abans de l’inici de les activitats. A les activitats infantils i algunes de les de persones adultes es poden fer els pagaments en 2 terminis (el 1r abans d’iniciar l’activitat i el 2n abans del 15 de febrer de 2020).
El pagament de les quotes d’inscripció es realitzaran exclusivament per Internet, a l’apartat pagament online de tributs del lloc web www.santjosep.org.
No es podrà començar l’activitat si no s’entrega al professor/a corresponent una còpia del full d’inscripció segellat per l’Administració.
S’anul·laran aquelles activitats en què no hi hagi una inscripció mínima d’alumnat. En aquest supòsit, l’Ajuntament ho comunicarà als/les alumnes que s’hi hagin inscrit per oferir-los la possibilitat d’apuntar-se a un altra activitat o bé retomar-los els diners.

Descomptes:

  • 25% sobre la quota, usuaris d’una mateixa unitat familiar, sempre que estiguin abonats en nombre de tres o més membres.
  • 40% sobre la quota, usuaris que acreditin tenir el carnet de pensionista, o patir una discapacitat de més d’un 33%, excepte en el cas de cursets específics per a pensionistes, que gaudiran d’un preu especial.
  • 90%, usuaris que acreditin estar en possessió del títol de família nombrosa. Caldrà presentar en el moment de la sol·licitud d’inscripció el certificat de família nombrosa vigent per a l’any corresponent.
  • 20% en realitzar una 2a activitat (s’aplicarà el descompte en l’activitat més econòmica).
  • En cas de tenir opció als dos primers supòsits d’aquest article, només es podrà aplicar els descompte més gran.

Devolució de la quota
Es donarà un període màxim de 15 dies per a la devolució de la inscripció en cas de renúncia.

Períodes de vacacions
Les vacacions per a totes les activitats coincidiran amb el calendari escolar 2019/20.

Durant el curs es poden anar oferint més activitats o tallers si hi ha prou demanda. Per a més informació i sol·licituds dirigiu-vos al Departament d’Educació i Cultura o a les oficines municipals de Sant Jordi o Cala de Bou.

Activitats culturals

Ceràmica infantil – Sant Josep
CEIP L'Urgell
Infantil
Dibuix i pintura infantil – Sant Jordi
CEIP Can Guerxo
Infantil
Dibuix i pintura infantil – Sant Agustí
CEIP Es Vedrà
Infantil
Dibuix i pintura – Sant Josep
CEIP L'Urgell
Infantil
Circ infantil – Sant Jordi
CEIP Can Raspalls
Infantil
Circ infantil – Sant Agustí
CEIP Es Vedrà
Infantil
Circ infantil – Sant Josep
CEIP L'Urgell
Infantil